Volby 2017

4. února 2017 v 21:11
Koncept návrhu na koaliční hnutí ke sjednocení iniciativ, stran a všech lidí dobré vůle.

Čti, a pokud souhlasíš, spolupracuj.

· Připoj svoji stranu k jednotnému koaličnímu hnutí

nebo

· založ vlastní politickou stranu svých potřeb a zájmů a připoj ji k seznamu. Seznam sjednocených politických stran a hnutí, zatím prázdný, čeká na Tebe:


· Pomoz zajistit informovanost celému národu bez drahých reklam, bez nákladů na balíky letáků a bez trapných předvolebních šaškáren, sdílením těchto slov nejen na internetu, ale i ve svém nejbližším okolí. A k tomu potřebuješ jen tolik výtisků tohoto textu, kolik máš příbuzných, přátel, dobrých známých, … s tím, že všichni mají svoje příbuzné, přátele, známé, a všichni uděláme totéž. Tato drobná investice nikoho z nás nezruinuje a mnohonásobně se nám vrátí vítězstvím spravedlnosti nad zločinem, pravdy nad lží, ve společném úsilí nás všech.

"Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá. A žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát." (Mt 12: 25) (L 11: 17) Buď se k říjnovým volbám do parlamentu sjednotíme, nebo zahyneme.

Brodíme se bezmocně v pomýleném chaosu, vydáni na milost a nemilost globálním a islámským zločincům a vrahům, protože v zákonech neexistuje morální hranice bezpečí mezi dobrem a zlem, mezi spravedlností a zločinem. Tu hranici je nutné přesně srozumitelně pojmenovat a uzákonit. A kde dojde k jejímu překročení, tam je zločin, bez ohledu na to, kdo a proč, pro všechny stejně, pro chudé i bohaté, pro mocné i bezmocné. A bez ohledu na rozdílnost různých kultur. Spravedlnost ve jménu lidsky důstojného života všem!

Vládnout musí ti nejlepší z nás. Nevolme už zdiskreditované strany a lidi, prodejně zrádné, bezostyšně se obohacující na pracujících, jejichž almužny jen stěží stačí, anebo ani nestačí, na pokrytí nejzákladnějších, životních potřeb, kteří nás přivedli tam, kde jsme, a dál slepí, hluší, nás moci chtivě táhnou do propasti. Žlaby mocichtivému dobytku je nutné srovnat na etickou úroveň slušnosti. A ukáže se, kdo je prospěchář a kdo má zájem o prospěch věcí veřejných. Člověk v životě veřejném se musí prosadit důvěryhodnou osobností a ne balíkem peněz, za které je na prodej úplně všechno. Peníze nesmí být hlavním motivem a podmínkou volebního vítězství. Důvěra, úcta a láska, se nekupuje ani neprodává. Ta musí samovolně vyrůst na základu ctností. Politika musí být nezištná služba lidem.


Vláda pravice proti levici a levice proti pravici bez jednotných pravidel nefunguje. Zkrachovali jsme všichni zprava i zleva, protože pravda není jen vlevo ani jen vpravo, pravda je jedna. Kdo krade, obohacuje se na úkor druhých, kdo znásilňuje, zabíjí, patří do kriminálu a kdo s loupežným, zločinným násilím a válečným krveprolévání v zájmu jakýchsi pochybných vlastních, jakože "spravedlností" souhlasí, je nebezpečně nedůvěryhodný a nemá v životě veřejném co pohledávat. Každé násilí plodí zas jen násilí a vzpoury otroků, ale nakonec stejně musí přijít člověk k člověku a domluvit se.

Až od základního práva na život se budou spravedlivě odvíjet pravidla pro všechny společenské oblasti, zleva i zprava jen to nejlepší, ke všeobecnému prospěchu a ne k poškozování jedněch druhými, pak budeme svobodně všichni v míru a v bezpečí žít, tvořit a pracovat.

"Jedna z hlavních příčin zbídačení pracujícího lidu je, že jsme byli připraveni o spravedlivé právo na půdu. Soukromovlastnické právo na půdu, které obralo o půdu evropské národy, to je už tak dávno, a nad touto nespravedlností se nakupilo tolik nových vztahů, že obyvatelé Evropy a Ameriky nevidí už pravou příčinu svého stavu a hledají ji všude: v malém vývozu, ve clech, v nesprávném zdanění, ve všem, jen ne v tom podstatném, že lidu bylo vzato právo na půdu."

Beztrestné vykořisťování už překročilo všechny meze. Záměrem mocných je vytvořit co nejvíce dlužníků. Pravidla jsou ZÁMĚRNĚ nastavena k likvidaci jedněch a obohacení druhých. Šéfové, bezostyšně se obohacující na pracujících, jejichž almužny jen stěží stačí, anebo ani nestačí, na pokrytí nejzákladnějších životních potřeb, si berou 120x více než průměrný zaměstnanec na plný úvazek. … a nejbohatší 1 procento lidí vlastní 48 procent globálního bohatství.

Mzdy pracujících by měly být tak vysoké, aby splňovaly bankovní požadavky a aby hypotéky nebyly celoživotním závazkem. Hypotéka nebankovní, stejně jako bankovní, nejen že nepočítá s nemocí, se ztrátou výdělku, naopak hypotéka právě na toto spoléhá. Vysoké úroky, a penále a exekuce na minimální platy, na invalidní důchody, na střechy nad hlavou, jsou předpokládaným zdrojem zisku. A pro okradené a poškozené občany právní pomoc neexistuje. Zákonodárství a soudy jdou na ruku lichvářům a my platíme úroky a penále z neúnosných nákladů, které na nás nakládají. V současnosti je v ČR 909 346 lidí v exekuci.

Ve volbách zvítězíme, když bez ohledu na rozdílnost názorů různých stran, se v pravdě sjednotíme, na pevně daném, neměnném mravním základu, který nás všechny spojuje: "Nebudeš zabíjet, krást, křivě svědčit, nebudeš žádat majetek bližního svého".

A toto až uzákoníme, tak můžeme s Karlem Čapkem říct, že v základech našeho státu tak, jak jej budoval Masaryk, je Bůh. Ale ne moc hlasitě, protože slovo Bůh je zdiskreditované sprosté slovo, stejně jako pravda a láska.

"O této pravdě, o základních zásadách politiky a mravnosti se nemůže hlasovat podle většiny. Ani ten nejlepší parlament není k tomu, aby odhlasoval, co je pravda, právo a mravnost. … Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou, že se politik v zájmu státu nemusí a nemá ohlížet na mravní předpisy. Člověk, který lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí v životě soukromém a naopak. Jen člověk slušný bude slušným vždy a ve všem." (T. G. M.)

Teprve na pevném morálním základu můžeme pak společně řešit, v parlamentu, až po vítězných volbách, to co nás rozděluje, naše rozdílné vidění z různých úhlů pohledu, zleva, zprava, zprostřed.

"Slušný člověk se vyhne kompromisům zásad, ale udělá kompromisy v prostředcích, ve věcech malých podružných a méně důležitých. …" Stát na svém a jen na svém i ve věcech malých, podružných, lhostejných, to se zdá být velice důsledné a pevné ale je jen malé a malicherné (T. G. M.)

Pro křesťany pak je závazné ještě toto navíc: "Nebudeš cizoložit, cti otce a matku,nebudeš žádat ženu či muže bližního svého." A bude na světě dobře, až celé přikázání lásky se stane způsobem života všem, ale zákonem nelze nikomu zakázat citovou nestálost a nevěru, ani lásku přikázat. To je otázkou svědomí každého jednoho, otázkou v pravdě svobodného rozhodování mezi dobrem a zlem.

Povinností mocných a povinností všech osobností veřejného života je, následování hodným způsobem být osobním příkladem nám občanům na základu jednotných etických pravidel platných pro všechny stejně. Nad veškerou růzností rozdílných názorů, bez ohledu na to, čím člověk je, čemu věří nebo nevěří, ke komu nebo k čemu se hlásí zleva, zprava či zprostřed, nutné je bezpodmínečně Ústavou upevnit bez výjimky lidem všem, jedinou absolutní spravedlnost v pravdě, a tou odedávna bylo, je a bude, že slušný člověk nelže, nekrade, neznásilňuje a nezabíjí. Tyto základy morálky, pro budoucnost spravedlivého světa svobodných lidí, žijících v bezpečí vlastních, pro cizí nedotknutelných domovů a zemí, jsou jedinou pravdou, vedoucí k životu v míru a ke spolupráci všech lidí a všech národů a odmítá je jen člověk nemorální.

A na základu toho povinností státu je trestat zločince. Kde je bezdomovec, tam je špatná politika povinností a práva a tam je nutná náprava poměrů ve věcech veřejných i soukromých. Své povinnosti si musí plnit každý.

Kde jsou vylomené dveře a vybílený dům ať obyčejným zlodějem anebo zlodějskými lichváři a exekutory, anebo nelegálním překročením porušené hranice, tam je nutný zásah policie a soudu. A kde je mrtvola nebo hromady mrtvol a příčina smrti je jiná, než přirozená smrt, tam je vražda a soud a doživotí.

A z tohovychází zabránit islámské invazi ochranou hranic. Bůh vyhnal Adama a Evu z Edenu, a dodnes úzkou cestu s těsnou branou střeží andělé s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života, a nic nesvatého tam nevejde. V zájmu pravdy, spravedlnosti a lásky, člověk má právo i povinnost zlu postavit hráz. "Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!"

Příčinou neschopnosti muslimské integrace je právě islám. Je u nás spousta národnostních menšin, ale relativně přizpůsobivých, schopných se integrovat, na rozdíl od muslimů. Islám usiluje vytvořit svět jen pro muslimy. Všichni nemuslimové se buď stanou muslimy anebo nemají právo žít.

A nelze očekávat zdravý rozum od mocných, kteří k vlastnímu obohacení rozvracejí a drancují konkurenční ekonomiky celého světa, a vražedný islám, islámská invaze na Evropu, je součástí jejich záměru, zmocnit se nerostného bohatství různých zemí a zotročit a zlikvidovat přemnožené obyvatelstvo. Nejprve s tímto záměrem organizovali barevné revoluce, teď dokonalejším pokračováním jejich plánu je invaze islámských vrahů. Kapitalisticko-ateistický objektivismus likviduje "nadbytečné přemnožené lidstvo" pomocí islámu, černí likvidují bílé a zmanipulovaní nemyslící nepochopili, že likvidují i sebe. Pouliční boje a války jsou ke globálním záměrům spolehlivějším vražedným nástrojem, než školení provokatéři k rozpoutávání občanských válek. Mocní moc dobře vědí, že islámští bojovníci nejsou váleční uprchlíci ale okupanti, že veřejné šíření a propagování víry, která násilně zotročuje, vraždí a likviduje ostatní, není náboženství, ale boj a každý muslim je potencionální terorista. Ale dělají, jakože to nevědí, a s nimi i ti, kteří ve vlastních zájmech vědět nechtějí, přesto že každý muslim ví, co je jeho povinností vůči nemuslimům.

A můžeme se ptát, proč bohatí mocní nechápou, že likvidují i sebe. Ale to je omyl. Oni předpokládají, že až muslimští bojovníci zlikvidují "nadbytečnou bílou chátru", pak pro mocné globální zločince tu muslimskou barbarskou chátru zotročit anebo zlikvidovat bude snadné.

Jde o přežití a zdravý rozum zvítězí, když se nenásilně podaří všem lidem dobré vůle v nadcházejících volbách sjednotit a demokraticky zákonným způsobem zastavit kapitalistické a islámské loupežníky a vrahy a spravedlivě trestat zločiny.

"Základní podmínkou dobrého života v obci je vláda zákonů, nikoli lidí." (Aristoteles)

1) Ústava: "Nebudeš zabíjet, krást, křivě svědčit, nebudeš žádat majetek bližního svého."

2) Vládnoucí systém: Změnit zastupitelskou demokracii na demokracii přímou. Dost bylo lží a vydedukovaných skutečností, utajených před veřejností. Politika a veřejné zájmy všech společenských oblastí musí být transparentní, nesmí se jednat v zákulisí o nás bez nás.

3) Právně závazné akty ČR musí mít přednost před zákony evropských společenství a EU. A občanskou povinností je podle stejných pravidel zabránit nemorálním mocným páchat zlo.

4) Zakázat islám. Islám je nenávistně vražedná ideologie horší, než nacismus, protože se lživě vydává za náboženství. Jako v počítači na jednom disku se nesrovnají dva ovládací systémy, tak v jedné zemi nemohou existovat dva vládnoucí systémy. Islám se skládá ze dvou od sebe neoddělitelných složek, náboženské a vládnoucí, a obě tyto složky islámu jsou v přímém rozporu nejen s demokracií ale se životem.

5) Zákon o půdě: Nejdůležitější, na prvním místě jsou zákony zemědělské. A pak ať nikdo svévolně nehýbá mezníky pozemků sousedů … kdokoliv jimi pohne, musí být postaven před soud.

6) Zákon o rodině a homosexualita, registrované partnerství a adopce dětí: Jednoznačně prokazatelný odborný důkaz o tom, co je homosexualita, neexistuje, ale každopádně je to zvrhlá úchylka proti přirozenosti a proti životu. Jestli je to nemoc, je třeba ji léčit, jestli je to nevychovanost, tak vychovat. Děti jsou obrazem rodičů-vychovatelů, příklady táhnou a homosexuální svazek, vydávající se za normální rodinu, je pro děti nemravně likvidačním příkladem. A podporovat zvrhlosti zákonem a devastovat děti je zločin.

Než zákonné sňatky homosexuálů a adopce dětí, to už menším zlem jsou ty jejich pochody ne hrdosti, nýbrž hanby. Ale jen jejich hanby. Když oni se nestydí, je to jejich ostuda, která druhému neublíží. Je to věc svědomí a svobodného rozhodnutí každého jednoho. Slušný člověk ovládá své pudy a člověk je proto člověkem, že má rozum.

7) Mzdy pracujících: Mzdy je nutné srovnat v náležitém poměru k ostatním profesím podle důležitosti oborů k životu nezbytně nutných lidem všem, podle výše odpovědnosti, a podle výkonu práce.

8) Zrušení soukromých exekutorů

9) Zdravotnictví a vzdělání dostupné rovným dílem všem, chudým i bohatým, bez zadlužení a bez nadstandardních výjimek.

10) Důchod, sociální a zdravotní pojištění: Stanovit jasná pravidla. Buď po celý aktivní pracovní život platit sociální a zdravotní pojištění. Z toho ale vychází pro pracujícího člověka zdravotní péče zdarma a zabezpečení na stáří. Anebo neplatit státu sociální a zdravotní pojištění, aby se každý zabezpečil sám. Velice nemorální je platit dvakrát. Platíme pojištění a v případu nemoci si pobyt v nemocnici a léky zase musíme zaplatit a v důchodu živoříme.

"Zákony jsou jedině tehdy správné, když dělají ty, kteří je užívají, šťastné. Poskytují totiž všechna dobra." (Platon)

"Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek." (2. Korintským 8:15)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama