Obsahy nitra

7. srpna 2016 v 15:37 |  Na počátku bylo Slovo

Skutečné obsahy biblických podobenství, pravé významy slov, se skrývají v hloubce. Jsou to obsahy nitra, neviditelné a nehmatatelné, duchovní. Zjevení, viditelné tělesným zrakem a slyšitelné uchem není Boží. Jako je Bůh tělesnými smysly neuchopitelný, tak i Boží zjevení lze zakusit jen vnitřními smysly. Tělo je tělo, duch je duch.

"Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného. Neboť toto porušitelné tělo musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno: 'Smrt byla pohlcena ve vítězství.' (1K 15:54)

"A Ježíš řekl: Já jsem, a uzříte Syna člověka, an sedí na pravici moci Boží, a přichází s oblaky nebeskými." (Mk 14:62)

"Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, …." Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou lze vidět pouze osvícenýma očima mysli, tedy duchovním zrakem. Zrození z Ducha svatého, to jsou Duchem Boží moudrosti OSVÍCENÉ OČI MYSLI (Ef 1:18) k poznání naděje a povolání k bohatství slávy dědictví jeho v svatých… a kde bude mrtvola (tělo duchem neosvícené, neprobuzené), tam se slétnou supi. (Mt 24) Protože "Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů." (Ř 1:23)

"Bůh činí z andělů větry a ze svých služebníků plameny ohně. Což nejsou všichni andělé jen služební duchové, kteří bývají posíláni na pomoc těm, kdo mají obdržet dědictví spásy?"

"Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme." (1Te 4:17)

"Protož i my, takový oblak svědků vůkol sebe majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje, Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího. (Žd 12:1)

Zrození z Ducha, je jako když "Vítr, kam chce, věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde." (J 3:8)

"Nadějí spaseni jsme. Naděje pak, která se vidí, není naděje." (Ř 8:24-25)

"když se Jakubovi a Petrovi na hoře ukázali Mojžíš a Eliáš, jak rozmlouvají s Ježíšem, zastínil je oblak světlý a hlas: Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte." (To zastínění a hlas je Syn.) A když pozdvihli oči, neviděli jiného, jen Ježíše samotného. Toho Ježíše, kterého neviděvše milujete. Kterého nyní nevidíte, ale v něho věříte. Spravedliví z víry budou žít.

"Na počátku bylo slovo." Proto: "Neptej se, kdo vystoupí a kdo sestoupí, blízko tebe je Slovo. Máš ho v ústech i ve svém srdci."

"A bude v posledních dnech, dí Bůh, že vyleji z Ducha svého NA KAŽDÉ TĚLO a prorokovati budou synové vaši i dcery vaše, a mládenci vaši VIDĚNÍ VÍDATI BUDOU… (Ale) na služebníky a služebnice SVÉ (tedy v pravdě Boží) v těch dnech vyleji z Ducha svého a budou prorokovati." (Sk 2:17)

"Stůjte o lásku, horlivě žádejte duchovních věcí, nejvíce však, abyste prorokovali. Svědectví pak Ježíšovo je Duch proroctví." (1K 14:1)

Ten Duch pravdy, který u vás přebývá, A VE VÁS BUDE." (J 14:17) "A VĚTŠÍ JE TEN, KTERÝ JE VE VÁS, NEŽ TEN, KTERÝ JE VE SVĚTĚ." (1J 4:1-15)

"Sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Což nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? Ledaže byste byli neosvědčení." (2K 13:5)

"Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?" (1. Korintským 3:16)

"Nebude se příti ani křičeti, nikdo neuslyší jeho hlas na ulicích. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, dokud nedopomůže právu k vítězství; v jeho jméno budou pohané skládati naději." (Matouš 12, 20)

"Stojí psáno v prorocích: Všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel Otce a u Něho se učil, přichází ke mně.." "Když mluvil k vám Hospodin zprostřed ohně, hlas slov jste slyšeli, obrazu žádného jste neviděli. PROTO PILNĚ PEČUJTE O DUŠE VAŠE, NEBOŤ JSTE NEVIDĚLI ŽÁDNÉHO OBRAZU toho dne, když mluvil k vám Hospodin."


"Poněvadž pohrdl lid ten vodami tiše tekoucími, proto aj, Pán uvede na ně celé řeky, vody, pravím, násilné a mnohé, totiž krále Asyrského a všecku slávu jeho, takže vystoupí ze všech toků svých a půjde nad všecky břehy své. Půjde i přes Judu, rozleje se a rozejde, až mu k hrdlu dosáhne a roztažená křídla jeho naplní širokost země tvé, ó Immanueli."

Proto "až uvidíte vojskem obležený Jeruzalém, utíkejte k horám. Běda těhotným a kojícím v těch dnech, Neboť bude dav veliký v této zemi a hněv nad lidem tímto."

Však budu s tebou - to je ta hora Boží.

Základní myšlenková fakulta Ducha svatého je orientována do těchto hlubin:

"Ty mluviti budeš k němu a vložíš slova v ústa jeho a já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit. On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. A tuto hůl vezmi do ruky; budeš jí konat znamení."


Já budu s tvými ústy i s jeho ústy - To je ta hůl.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Marcela Marcela | Web | 8. srpna 2016 v 14:13 | Reagovat

Moc krásný...Bible je základ všeho, kniha knih. Jenže spousta lidí si ani neuvědomuje, kolik pravdy je v ní obsaženo, že základ všeho chování a konání lidstva je v Bibli...

2 Dineke_Bodoux Dineke_Bodoux | E-mail | 6. července 2018 v 11:55 | Reagovat

Šmejdi nyní zkoušejí štěstí znovu, tentokráte svoji voňavku pojmenovali: aktivátor FISH XXL , respektive Dynamite nebo Fish Hungry . Kritická recenze na zákeřnou pohádku pro romantické chlapy. Nabídka “aktivátoru” mně přišla do e-mailové schránky, stejně jako dalším Evropanům (ano, nejde pouze o české specifikum). <a href=https://rybydynamit.com/#5>https://rybydynamit.com/#5</a> května 2018 16-17:00 hod. – příjezd týmů, prezentace 17:00 hod. – losování lovných míst, přesun účastníků na vylosovaná místa, příprava stanovišť. 18.00 hod. Začátek závodu. 13.května 2018 12:00 hod. – ukončení rybolovu a celé soutěže 13:00 hod.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama