„Zlaté pravidlo“ všech náboženství. (Polemika k P. Tomáši Halíkovi)

1. října 2015 v 10:23 |  Politika

P. Tomáš Halík: "Zapamatujme si zlaté pravidlo: "Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim." (Mt 7,12) Toto pravidlo nám jasně ukazuje směr. Jednejte s jinými se stejnou láskou a soucitem, s jakým chcete, aby se zacházelo s vámi. Míra, kterou uplatňujeme vůči jiným, je mírou, kterou čas naměří nám." Tato slova pronesl papež František ve svém historickém projevu v Kongresu USA."

V konfrontaci s názory křesťanů na muslimskou invazi, argumentujících zlatým pravidlem, které z lásky k Bohu a bližním, se snažím zachovávat bez rozlišování k lidem všem, i k těm, kteří se podle něho nechovají, se mne pokaždé zmocní nejistota, vážné pochybnosti o sobě, a zkoumám své svědomí, jestli nejsem zlá, jestli s plnými ústy Boží lásky nešířím proti vůli Boží a lidem nenávist, jak mi někteří říkali, než mě zavrhli.

"Všecko zkoumejte, dobrého se držte." (1. Tesalonickým 5:21)

"Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa." (1. Janův 4:1)

T.H. "Církev dělá konečně chvályhodnou práci, (díky které by kromě jiného mohla veřejnosti pochopit pozitivní dopad nápravy majetkových škod), pomáhá potřebným a může je motivovat k dobré adaptaci do společnosti, pro niž pak mohou být přínosem. Církev tak ukázala ochotu vzít na sebe velkou část starosti o uprchlíky. Pokud všem budou na osamělých farách migranti vystavení psychickému ( a možná i fyzickému lynči) od "křesťanů", pak si vychováváme budoucí teroristy!"

"On jí řekl: "Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům." (Marek 7:27)

Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící." (1. Timoteovi 5:8)

"Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům." (Matouš 15:26)

Až pomůžeme našim chudým okradeným, kteří jsou proti desátému přikázání nemilosrdně připravováni o střechu nad hlavou, nedotknutelnými všemohoucími lichvářskými a exekutorskými zločinci, příčinou neschopné vlády trestat zákonným způsobem zločince proti obětem, až všichni okradení, vyhnáni ze svých domovů, budou zase ubytováni, a pořád ještě kapacita bude volná, až o domácí bude postaráno, je povinností v rámci možností samozřejmě pomáhat i cizím.

T.H. "Zásada "pomáhat jen křesťanům" je nekřesťanská, odporuje Ježíšovu evangeliu, které vyzývá k pomoci všem potřebným přes všechny etnické a náboženské hranice."

"Nad některými zajisté lítost mějte, rozeznání v tom majíce. Jiné pak strašením k spasení přivozujte, zachraňujte a »vytrhujte je z ohně«; majíce v ošklivosti i šat tělem poskvrněný!." (Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem.) (List Judův 1:22-23)

Kdo a s jakými úmysly zaplavil Evropu? Přítel nebo nepřítel? Kdo je přítel a kdo je nepřítel?


"Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali." (Jan 15:15)

"Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. … vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít." (Římanům 14:1…)

Kdo je bratrem ve víře?


"Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka." (Matouš 12:50)

"Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka." (Marek 3:35)

Jaká je vůle Otce v nebesích?


Přikázání lásky. "Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!" Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe." (Matouš 19:17-19)

"Mistře, které přikázání je v zákoně největší?" On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." (Matouš 22:40)


T.H. "Pozor na paušální soudy o islámu. … Teroristé se koránem a zákonem šaría ohánějí zcela neprávem, porušují jejich základní předpisy (nesmíš zabít nevinného apod.)".

Ano, muslim vůči všem, k muslimům i nemuslimům se musí chovat spravedlivě tak, jak mu velí princip slušnosti a prokazování dobra." Ale principem spravedlnosti a slušnosti je pro muslima Korán-právo šaría a džihád. "Muslim je jen muslimovi bratrem, neutlačuje ho, ani ho neopouští."


"Strom volá, skrývá se za mnou žid, jdi a zabij ho. Kámen volá, skrývá se za mnou žid, jdi a zabij ho."

Je tedy muslim bratrem ve víře?

Není, protože muslimům Alláh přikazuje uplatňovat zlaté pravidlo jen na muslimy. A dovoluje jim, pokud z toho získají nějaký prospěch, nejen obelhávat nemuslimy, slíbit a nedodržet je jim možné cokoliv, ale i zabíjet.


T.H. "Naprosto nechci bagatelizovat nebezpečí fanatismu a fundamentalismu některých muslimských skupin a soudobého islamo-fašismu. Mám k němu stejně zcela odmítavý postoj jako k fundamentalismu a fanatismu některých křesťanů a některých ateistů, kteří však - díky Bohu - dnes už se vyžívají převážně verbálně a nesahají k fyzickému násilí. Žádné náboženství však není imunní vůči nemoci fundamentalismu a fanatismu, řekl papež František a dodávám: ani ateismus, vždyť ateistické režimy i v "osvíceném 20. století" prolily nesrovnatelně více krve než středověká inkvizice. Katolické církvi trvalo devatenáct století, než se dopracovala k dnešní pozici rozhodného obránce lidských práv a náboženské svobody a jasně odsoudila temné stránky vlastní minulosti - je otázka, nakolik se islám bude v budoucnosti ubírat podobným směrem."

Nebude. "Verše šavle jsou věroučného, nebo oznamovacího, tedy nikoli primárně legislativního, charakteru a proto v jejich případě ke zrušení významu a nahrazení jinými dojít nemůže."

Na shnilých základech se pevný dům postavit nedá. Není to tak, že islámské náboženství je dobré a jen jako každé jiné fanaticky zneužito špatnými lidmi. Ve srovnání Ježíše s Mohamedem, Islám je "chrám" na shnilých základech.Ježíš nebyl ani loupežník, ani vrah, ani pedofil. "Ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu." (Žd 4:15) "On 'se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech." (1P 2:22)

V celém Novém Zákonu není ani jediný případ schvalování násilí. Páté Boží přikázání: Nezabiješ, nelze vyložit jinak, než že Nezabiješ. Nikdy Ježíš neučil své žáky používat meč.

"Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli: "Pane, máme se bít mečem?" A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. Ježíš však řekl: "Přestaňte s tím! " Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho." (Lukáš 22:49-51)

Muslimský terorista není zločincem, který zradil svoji víru a islám není náboženstvím, zneužitým nemorálními lidmi, jako jiná náboženství bývají. Islámský stát je v pravdě islámský. "Jediný Bohem vyvolený nejlepší islámský národ" po vzoru svého proroka Mohameda táhne do boje ovládnout svět.

A umírněný muslim je neislámský. Když křesťané či judaisté se dopouštějí násilí, tak proto, že se zpronevěřili své víře, svému Bohu, jedni porušili přikázání lásky a druzí porušili desatero, muslimové když lžou a znásilňují a vraždí, tak jsou praví muslimové, protože věrně následují proroka Mohameda, jehož teorie jde ruku v ruce s prokazatelnou praxí od sedmého století až dodnes, je příčinou zločineckého násilí, zotročování, vraždění žen i dětí, a terorismu nejen v islámských zemích, ale po celém světě."Podle některých historiků měl Mohammed vinu na zabití nejméně 1000 lidí, ať již je zabil osobně nebo byli zabiti na jeho pokyn.
Asi nejbrutálnější byla vražda Asmy bin Marwan, která byla básnířka a zesměšňovala Mohammeda ve své poezii. Mohammed veřejně varoval, že jestli bude Asma ve své činnosti pokračovat, tak ji stihne trest. Asma se však, podobně jako francouzští novináři, nedala zastrašit, a tak ji stihl Mohammedův trest. Byla zavražděna muslimem mezi svými dětmi, když jedno kojila. Podle muslimských historiků Mohammed prohlásil před svými věrnými "kdo mě zbaví Marwanovy dcery?" Mohammedův žák Umajr bin Adij al-Chatmi se vydal, aby Asmu v noci přepadl a zavraždil ji obklopenou jejími dětmi. Ráno se Umajr šel pomodlit s Mohammedem do mešity a oznámil mu, co udělal. Mohammed jej pochválil slovy, že svým činem (vraždou Asmy) "pomohl Alláhovi a jeho prorokovi" (citováno z: Ibn Hišam a v Ibn Ishák, Sírat Rasúl Alláh)."

Kdyby se Mohamed po prvním Božím zjevení zřekl zlého a obrátil se, jako například apoštol Pavel, pak by byl islám jen jinou cestou k Bohu, jako jiná náboženství. Ale tak tomu není. Mohamed právě pod vlivem těch zjevení vytvořil vražednou ideologii nadřazenou všem, bez úcty k životu, za účelem vytvoření celosvětového islámského kalifátu.


T.H. "Zavedou přistěhovalci pro Čechy právo šaría, jak jsme denně strašeni na internetu. Šaría je právo náboženské a platí jen pro muslimy - obdobně jako talmudická halacha platí jen pro židy. Židé a křesťané v ani v muslimských zemích nebyli nikdy šaríou vázáni, řídili se vlastním právem.

Zákonem šaría straší především ti, kdo o něm slyšeli pár vytržených vět v bulváru. Těch několik stále citovaných ustanovení (např. o zabití odpadlíků a podřízenosti žen) je historicky podmíněných a většina i výrazně islámských zemí je neuplatňují (podobně jako katolická církev nechává vyšumět některé starší papežské dokumenty - např. Syllabus sv. Pia IX., proklínající svobodu tisku a náboženství - byť se od těchto dokumentů nikdy oficiálně nedistancovala a fundamentalističtí katolíci se jimi ohánějí dodnes). Na oněch extrémních paragrafech lpí prakticky jen salafistické školy v Saúdské Arábii, a ještě ne všechny."


Nevíte, nebo nechcete vědět, že islám jako náboženství je pro muslima neoddělitelný od islámského státoprávního uspořádání, proto je s demokracií neslučitelný.


V České republice působí od roku 2012 skupina Cesta k víře pro Česko, známá pod původním názvem Sharia4Czechia (Šaría pro Česko). Cílem této skupiny je podpora šíření islámu a prosazování islámského práva v České republice.Skupina dlouhodobě usiluje o islamizaci českého prostředí a přeměnu islámských společností na chalífát (islámský stát). Po muslimském teroristickém útoku na redakci francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo dne 7.1.2015 skupina útok odsoudila, ale prohlásila, že je potřeba ještě zintenzivnit snahy o islamizaci České Republiky."Vše vyvrcholilo aférou s českým muslimem a místopředsedou politické strany Suverenita v Brně Liborem Matoušem. Libor Matouš je blízkým rodinným přítelem Muneeba H. Alrawiho a lidé z okruhu Islámské nadace v Brně také poskytli statisíce korun na jeho volební kampaň."


T.H. "Ale čtu-li občas příšerné příspěvky na sociálních sítích na adresu veškerého náboženství, pochybuji, zda lze říci, že jsou Češi tolerantní ke křesťanství - i když se k němu najednou u nás hlásí kdekdo - nevadí, nezná-li Otčenáš ani Desatero.)

Nespočívá ten klíčový problém našeho náhlého strachu ze ztráty naší kulturní a duchovní identity v tom, že podvědomě tušíme, aniž bychom si byli schopni to přiznat a adekvátně na to reagovat, že jsme jako národ a společnost tuto svou identitu ztratili? Není toto ten skutečně hlavní problém, nad nímž bychom se v souvislosti se současným "stěhováním národů" měli zamyslet?"

Mluvte za sebe, pane Halíku, ne všichni svoji identitu ztratili.


Co jsem kdysi chtěla vidět ve Vás, jsem překvapivě našla u pana prezidenta Miloše Zemana, člověka rovného, vzdělaného, moudrého, prostě osobnost, usilující, aby svět byl lepší. Dlouho jsem ho viděla tak, jak ho prezentuje lživá mediální propaganda. Ale oči jsou okna do duše a v osobním kontaktu jeho pohled je přímý, mírný, laskavý, plný pokory a porozumění.


"Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. … 'Máme jít a plevel vytrhat?' On však odpoví: 'Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici." (Mt. 13:25-30)

"Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti." (Římanům 12:20)

Vážím si bohulibé činnosti Mikuláše Vymětala a ostatních obětavých nezištných, kteří z lásky k Bohu a bližním, uprchlíkům pomáhají, neboť křesťanským přikázáním je milovat i nepřátele. Ale "s obezřetností, …" A o tom je zlaté pravidlo.

"Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků; bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí s celníky a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." (Marek 2:15-17)

Každý muslim má šanci říct životu "ano" a smrti "ne", a přemáhat zlo dobrem z lásky k Bohu a lidem, nejen k muslimům, ale k lidem bez výjimky všem, jako Bůh, který všechny lidi stejně miluje, protože je nevidí takové, jací jsou, ale jací budou, až si v pravdě podle vůle Boží vezmou za své přikázání té pravé lásky, na které stojí celý zákon i proroci, která je cestou, pravdou i životem, jak nás naučil Ježíš a zavrhnout vražedný nástroj zlého v bitvě poslední, kterým je nesmiřitelný islám podle falešného proroka Mohameda.

S velikým strachem jsem toto vyslovila, protože říci o proroku Mohamedovi, následování hodném vzoru muslimů, že je zločinec, pedofil a vrah, pokud by to nebyla pravda, by bylo stejným rouháním Duchu svatému, jako když o Ježíšovi říkali, že má nečistého ducha a rouhání Duchu svatému je podle NZ jediným smrtelným hříchem, ze kterého pokání činit nelze. Ale falešného proroka od pravého rozeznat podle způsobu života, k tomu nemusí být člověk znalcem žádného náboženství ani nějakého mimořádného vzdělání. I malé dítě, i člověk negramotný ví, že kdo se dopouští násilí, je zločinec a kdo vraždí, je vrah.

Islám není náboženstvím míru, není to jen jiná cesta k Bohu, protože ne-morálním vzorem muslimů je zločinec Mohamed, pedofil, loupežník a vrah.

Zakázat veřejnou propagaci islámského ohrožení, to by měla udělat celá Evropa. Překážkou k tomuto kroku jsou vlády jednající pod vlivem muslimů a pod nadvládou Ameriky. Je třeba pochopit, že nejde už vůbec o boj politických stran ale o přežití naší země í celé Evropy. Když budou znásilněny Evropské země kolem nás, tak ani my nic nezmůžeme. Důvěřovala bych vzájemnosti spolupracující Evropy s celým světem, bez závislosti a nadvlády velkých amerických i ruských "bratrů". Moc času už nemáme, ale nastavit pravidla a zákony pro všechny stejně a pod přísným trestem zakázat mešity, zakázat veřejnou propagaci zločinného islámu, který produkuje násilí, tu naději zatím ještě máme.


Věřím, že to zvládneme spolu s celou stejně ohroženou Evropou vyřešit zákonným způsobem, že zvítězíme, aniž by tekla krev.

"Ono je jaksi snadnější věřit v hesla, než v lidi, ale nakonec musí přijít člověk k člověku, jinak se nedohodnou, střelný prach nemůže být natrvalo dorozumívacím prostředkem." (Karel Čapek) Tak raději předem, proč až nakonec.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama