Červenec 2015

Žít a nechat žít

31. července 2015 v 11:21 Politika
Je nutné sjednotit se, všechny iniciativy, společně vytvořit jeden volební program na jednom morálním základu, a pak teprve ty jednotlivé iniciativy ať připojí a po volbách prosazují podle svého zaměření svoje různé zájmy, transparentně v přímé demokracii pod kontrolou veřejnosti, skrze morální pravidla: nezabiješ a neukradneš apod. Všechno ostatní už by pak bylo věcí dohody odborníků těch jednotlivých sjednocených iniciativ, a žádný návrh činnosti, která by jedny obohatila a druhé poškodila, by neměla šanci projít. S takovým srozumitelným volebním programem když budou lidé seznámeni před volbami, když bude zřejmé, zřejmé, že se konečně rýsuje přehlednější pořádek věcí veřejných, zvítězí ve volbách všechny naše dobré úmysly, spojené v jedno společenství všech, jednohlasně. Veřejnou propagaci nenávistných ideologií zakázat lze, ne však myšlení člověka. S tím nepohneme, prostě příslušníci zakázaných ideologií mezi námi žijí a žít budou. Nesmějí však mít příležitost vytvořit si nějakou společnou iniciativu, dostat se do vlády a zotročovat. Nutné je podřídit všechny lidi zákazu vraždit a škodit druhým, domluvit se a spolupracovat, aby každé zlo bylo pod kontrolou, bez možnosti prosadit se samostatně. Trestat je třeba zákonným způsobem každý trestný čin, bez ohledu na to, kdo se ho dopustil.


Vykonávání pomstychtivé "spravedlnosti" násilím plodí jen další násilí a je čas s krvelačným násilím skoncovat jednou pro vždy.

Všechny zákony všech vlád celého světa pro všechny společenské oblastí života, musí být pod nejpřísnějším trestem doživotí podřízeny základnímu morálnímu přikázání:

Nezavraždíš!!! A skončí všechny války a vraždy, vrahové za mřížemi a normální člověk bude normálně svobodně žít.

Přikázání Nesesmilníš! kvůli nevěřícím a pro všechny sexuální devianty, hlavně pro ty pedofilní, může být nahrazeno přikázáním: Neznásilníš!

Nepokradeš! A sem patří i nepožádáš statku bližního svého!

Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému! Znamená to nejen v soukromém životě ale i v životě veřejném prostě: Nelži a nepomlouvej!

Základní morálka těchto pěti přikázání až bude součástí ústavy, tak zmizí z veřejného života i soukromého života lháři, tuneláři, lichváři, exekutoři, okupanti a váleční štváči i zbrojní průmysl a všichni ostatní podvodníci, zločinci a vrazi.Pochopitelně v naší různosti politických a náboženských názorů se sjednotit a domluvit nemůžeme. Každý má právo svobodně zůstat sám sebou. V tom, v čem se lišíme, se prostě nedomluvíme, ale pro všechny, všelijak, všemu možnému i nemožnému věřící i nevěřící, chudé i bohaté, vzdělané i negramotné mocné i ne-mocné je nutné uzákonit základní přikázání společné lidem všem a všechno ostatní pak je osobní otázkou svobody a svědomí každého jednoho. Všichni musíme mít svobodu vlastního rozhodování, protože každý člověk je originál a každého cesta je jiná.Mečem a bičem

26. července 2015 v 6:05 Politika


Bůh je Láska a fanaticky náboženská a ideologická nesnášenlivost a nenávist je hřích. Vytahovat a donekonečna připomínat jedni proti druhým historické konflikty a provinění proti Bohu a lidem, vzájemně se obviňovat a omlouvat vlastní špatnost tím, že ten druhý je horší, je cesta do pekel. Je čas udělat už tečku za minulostí, a přítomností umožnit budoucnost. VŠEM! Ne jen tomu, kdo se líbí mně nebo Tobě. Cestou k životu věčnému, cestou k Bohu je pokání, a pokání neznamená nic jiného, než litovat zlých slov a skutků, změnit své myšlení, napravit sebe, a pokud je to možné, odčinit zlo, způsobené naší vinou.


"Vyjděte z Babylonu", neznamená nic jiného, než: Čiňte pokání, a napravujte SEBE a své porušené vztahy s nejbližšími. Plňte si své povinnosti a své bližní nenapravujte násilím, ale vlastním, příkladným, následování hodným životem.


"V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží i druhým, ne jen jemu." (Filip.2)


Jediným bojem a jediným "násilím" které nám Bůh dovolil, je, přemáhat každý sám v sobě zlo dobrem a milovat Boha a všechny lidi stejně jako sebe. Víra a láska je pancíř, přilbou je naděje na spásu, meč Ducha je slovo Boží a evangelium je bič, kterým budou vypráskáni z "chrámu" Boha živého všichni nenávistní a zlí, lichváři, násilníci, smilníci a vrazi, kteří neučiní pokání.


Vykonávání vlastní pomstychtivé "spravedlnosti" násilím nesmí být dovoleno žádným "spravedlivým" mocným ani bezmocným, ani ideologicky fanatickým samozvaným náboženským zločincům.


K zajištění pořádku slouží, tedy měla by sloužit, v každé civilizované zemi policie, k zajištění spravedlnosti soudy. A všechny vlády světa mají nějaké zákony pro obranu svých hranic proti nepřátelům.


Světské ideologie a zákony i všechna náboženství mocichtivě zneužili a zdevastovali ke svému prospěchu pomýlení bloudící, "moudří" udělali z tohoto světa jeden veliký hříšný Babylón, úplně všichni, věřící i nevěřící společně, protože všichni proti všem. Než by napravili sebe, raději dělají z ostatních lidí magory, žebráky a zločince stejně zlé, nenávistné a nemocné, jako oni sami jsou, no všechno je to tak, jak je psáno.


"Mysleli, že jsou moudří a sami upadli v bláznovství." "Bůh teď všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval." (Římanům 11:32)


Ve jménu Boha, který je všemohoucí milosrdenství, odpuštění a láska, miluji všechny zločince a nenávidím jejich zločiny. Nadevšechno miluji, v hloubi duše objímám a spravedlivými zákony chci vyjmout z rukou odporně krutých, nelidsky ďábelsky zrůdných nemilosrdných katů všechny trpící, ponížené, kamenované ženy, znásilňované děti …Toto se nesmí, to se přece nesmí dělat!


Miluji všechny oběti lidské nenávisti, kterým místo šance pomoct pochopit a napravit se, odporní kati sekají ruce, miluji klečící ponížené znásilněné, kterým se bezbožní barbaři neštítí sekat hlavy, miluji homosexuály, a všechny ostatní hříšníky, nelítostným krutým člověkem zavržené a popravované. To se nesmí!!! Šanci litovat zlého, dal Bůh nám hříšníkům všem, až do poslední vteřiny našeho života, ale svévolně pyšná lidská krutost neposlušně bez slitování vzpurně staví hráz mezi Bohem a člověkem.


Hluboce nenávidím všechny ty člověka nehodné zločiny, krvavé, odporné, proti dokonale čisté nádherné lásce Boží. Ale ve jménu všemohoucího milosrdenství, odpuštění a lásky Boží, i když je to těžké dost, miluji i ty hrozné vrahy a zločince, ty kruté nemilosrdné barbarské katy, "spravedlivější" než spravedlnost Boží, kteří skrývají vlastní nelidsky nenávistnou zrůdnost za Boží vůli a tím nehorázně špiní průzračnou ryzí čistotu Boží, protože nechci, aby kvůli neodpuštění skončili ti pomýlení vrazi a ti kteří s nimi sympatizují, odsouzení a zavržení v nekonečném věčném utrpení tam, kde "červ neumírá a oheň nehasne. Chci, aby se zřekli odporného zla v sobě a prosili Boha za odpuštění svých nelidsky zrůdných činů i slov.


Jakým metrem měříme, takovým nám bude měřeno. Komu odpustíme, tomu bude odpuštěno, a láskyplný Bůh mu dá svého Ducha a on pochopí a napraví se. Komu neodpustíme, tomu nebude odpuštěno ale ani nám Bůh naše neodpuštění neodpustí a za život člověka budeme voláni k odpovědnosti.


Světu vládne chaos a bezpráví. Ale i v těchto špatných, nespravedlivých zákonech v civilizovaném světě 21. století máme svobodu vlastního rozhodnutí a svědomí, nevěřit či věřit, a uctívat Boha, každý podle svého náboženského učení. A i když mnohé zákony jsou pro křesťanský způsob života nepřijatelným zlem, např. rozvod, interupce, homosexualita, eutanázie, i když mnohé zlo v civilním životě je člověku dovoleno, svatým právem je, že není přikázáno, že všichni podle svého vlastního svědomí, máme svobodu vlastního rozhodování mezi dobrem a zlem, že za svoji "jedinou věčnou pravdu" jedni druhé už neupalujeme, protože každé násilí je zločin. Ale tato naše svoboda začíná být vážně nebezpečně ohrožena starověkým barbarstvím islámského fanatizmu.


Je to boj o přežití a míry a váhy musí být stanoveny spravedlivě stejně lidem všem a bezpečí občanů musí být zajištěno zákonným způsobem, jen a pouze prostřednictvím policie a spravedlivé justice.


Pochopitelně v naší různosti politických a náboženských názorů se sjednotit a domluvit nemůžeme. V tom, v čem se lišíme, se prostě nedomluvíme, ale pro všechny, všelijak, všemu možnému i nemožnému věřící i nevěřící, chudé i bohaté, vzdělané i negramotné mocné i ne-mocné je nutné uzákonit základní přikázání společné lidem všem a všechno ostatní pak je osobní otázkou svobody a svědomí každého jednoho. Všichni musíme mít svobodu vlastního rozhodování, protože každý člověk je originál a každého cesta je jiná.


Musíme být nutně sjednoceni pomocí nejzákladnějších morálních pravidel, jako nutnost pro zachování svobodného života. A vymýšlet je nemusíme. Známe je všichni, jsou v nás a jsou staré jako lidstvo samo:


Nezabiješ! Promyšleně, plánovaně úmyslně nezavraždíš! A skončí všechny války a vraždy, vrahové za mřížemi a normální člověk bude normálně svobodně žít.


Přikázání Nesesmilníš! kvůli nevěřícím a pro všechny sexuální devianty, hlavně pro ty pedofilní, může být nahrazeno přikázáním: Neznásilníš!


Nepokradeš! A sem patří i nepožádáš statku bližního svého!


Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému! Znamená to nejen v soukromém životě ale i v životě veřejném prostě: Nelži a nepomlouvej!


Základní morálka těchto pěti přikázání až bude součástí ústavy, tak zmizí z veřejného života i soukromého života lháři, tuneláři, lichváři, exekutoři, okupanti a váleční štváči i všichni ostatní podvodníci, zločinci a vrazi.


Ostatní Boží přikázání jako např.: nepožádáš manželky bližního svého! no v realitě jaká je, to lze pro nevěřící anebo jinak věřící, stejně jako první až čtvrté přikázání, ponechat na svobodném rozhodnutí a svědomí každého člověka. Všechno je nám dovoleno, ale ne všechno prospívá a dobrý strom se pozná po ovoci. Proto musí být mezi námi různé skupiny a různé způsoby, aby se ukázalo dobré ovoce správného způsobu života v pravdě těch, kteří se osvědčí.


Víra je osobní intimní vztah důvěry, lásky, přátelství a věrnosti člověka s člověkem i člověka s živým Bohem, a osobní vztah vysvětlit a pochopit jinému člověku jen teoreticky, bez osobní zkušenosti, nelze.


Miluji Pána Boha, protože je se mnou. Miluji Ho, protože mne chrání. Pozvolné bezmocné šílenství a utrpení, v zápachu lidských výkalů, plné hrůzy a bolesti dnů posledních, to není ani obraz Boží ani vůle Boží.


Mojžíšovi bylo 120 let, když usnul. Zrak mu nepohasnul a svěžest ho neopustila. V dějinách spásy jsou jedinci, kteří chodili tak blízko Bohu, že kdyby je nevzal, žili by dál. A tak každý, kdo chodí s Bohem, dotýká se Jeho života.


Kdo správně rozumí, toho moudrost a láska Boží chrání.


Osvědčit se, to je před Bohem neporušená harmonie zdravého těla i ducha. Svatou povinností člověka je udržovat úměrně věku jak myšlení tak i pohybové ústrojí v pohybu chůzí, cvičením a přiměřenou tělesnou i duchovní činností, až do posledního dne a pak v Boží lásce bezbolestně pokojně "odejít"? Vzlétnout. Nezůstaňte v zemi lidi, kteří vám zavazují křídla.


Otevřenou otázkou pro zákonodárce zůstává islám. Tolerovat a trestat jen násilné a vražedné skutky lidí motivovaných tímto zlem anebo zakázat jejich veřejnou propagaci? Pokud tolerovat, tak v tom případě tolerovat i veřejnou propagaci fašismu.


Je fašistou jenom ten, kdo zachází krutě s člověkem nebo i ten, kdo krust schvaluje a s ní souhlasí? Jestli příčinou krutosti je zakázaná fašistická ideologie, tak příčinou terorismu a týrání lidí a vraždění i vlastních dětí a ponižování žen, je islám. Je tedy teroristou, násilníkem a vrahem jenom ten, kdo se ve jménu Alláha po vzoru Mohameda neštítí těch nejodpornějších zrůdností proti rozumu a lidskosti nebo i ten, kdo se tomu klaní?Nezabiješ

15. července 2015 v 19:48 Politika


Islám není "jen jiná cesta k Bohu". Je to člověku a světu nebezpečná nenávistná ideologie, která vraždí, a dokonce i vlastní děti, učí nadřazenosti muslimů nad ostatními a jejím cílem je celosvětový kalifát - boj o ovládnutí světa.

"Zajištění, ať přijmou za své morálku a vzor proroka Mohameda, ne to, co mohou vidět v TV, ve školách apod. Vytvoření podmínek, ať jsou děti v dobrém islámském prostředí od útlého věku (naším příkladem a prosbami k Bohu mohou získat lásku k víře, lásku k modlitbě, lásku ke Koránu, lásku k muslimům a mešitě, přirozený stud - například tím, že se budou rozlišovat a rozdělovat chlapci a dívky a jejich prostředí, postupně a pomalu, podle věku). Tak se stanou imunní vůči chorobám srdce a falešným ideologiím, ještě předtím, než je mohou zasáhnout prostřednictvím TV, internetu, nemuslimských kamarádů, nebo chodí-li do neislámských státních škol. Získá-li dítě hrdost na to, že je nositelem poselství islámu v předškolním věku, stejně jako islámskou morálku a žije-li v islámském prostředí v rodině i komunitě, jen těžko to pak deformuje sekulární nenáboženská výchova a její odlišné principy."

Příliv imigrantů nezastavíme, ale nezbytně nutné je zákonným způsobem zastavit návrat do středověku k sekání rukou, hlav, kamenování a jiných zvěrstev a krutostí "jediného správného náboženství" a vybudování celosvětového kalifátu.


Není to tak, že islámské náboženství je dobré a jen jako každé jiné fanaticky zneužito špatnými lidmi. Ve srovnání Ježíše s Mohamedem, Islám je "chrám" na špatných základech. Špatný je v základech Korán, který postavený na morálce a vzoru proroka Mohameda zotročuje a deformuje charakter člověka. Na shnilých základech dobrý dům nepostavíš.


Ježíš nebyl ani loupežník, ani vrah, ani pedofil. "Nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu." (Žd 4:15) "On 'se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech." (1P 2:22)

V celém Novém Zákonu není ani jediný případ schvalování násilí. Proto učení Ježíše je tak těžko stravitelné i pro mnohé křesťany. Protože snazší je vyžadovat třeba i násilím měřítka vlastní spravedlnosti od druhých, než jednat spravedlivě podle přikázání lásky. Proto biblická podobenství bývají tak často zneužívána samozvanými vůdci k vytváření vlastního boha, podle lidských vášní a žádostí, k obrazu lidskému.

"Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, odhalené pak nám a našim synům až navěky, abychom plnili všechna slova tohoto zákona." (Dt 29:28) A věci "odhalené", těmi jsou v Bibli ta naprosto srozumitelná přikázání, kterým rozumí i dítě předškolního věku, aby bylo možné pochopit i tělesným smyslům, jen pouhým lidským rozumem že Boží přikázání: Nezabiješ! nelze vyložit jinak, než že Nezabiješ! Nesesmilníš! mimo jiné znamená Neznásilníš. Nepokradeš! atd.

"Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli: "Pane, máme se bít mečem?" A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. Ježíš však řekl: "Přestaňte s tím! " Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho." (Lukáš 22:49-51)

Křesťanství je zbořený chrám na pevném základu a zaslíbení: "Navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům, z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív." (Skutky apoštolů 15:16)
A svatým chrámem není budova, ale člověk, a nic nás neoddělí od Lásky Boží, jedině vlastní zlé srdce. "Člověk je chrámem Božím, jestliže v něm přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých. Pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i naše smrtelná těla Duchem, který v nás přebývá. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni, v duchovní příbytek Boží.

Od starozákonního kamenování, upalování na hranici, od nelidsky krutých katů všeho druhu už přece jenom ušla Evropa dopředu kousek dál, k Bohu blíž. Křesťanství je následování Ježíše podle evangelia. A když se proviní křesťan násilím proti bližnímu, porušil přikázání lásky, zradil Boha.

Když totéž udělá "statečný" muslim, když to vezme zkratkou do "nebe" a pošle zároveň do "pekla" třeba zákazníky obchodního domu nebo cestující metrem, tak tuto spolupráci s ďáblem proti Bohu a lidem, vykonal podle přikázání jeho víry a přikázání je přikázání a jiný výklad pro přikázání neexistuje:

"zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný." (Tewba:5)

"Bojíte se jich snad? Však Bůh má větší právo na to, abyste se Ho obávali, jste-li vskutku věřící. Bojujte tedy proti nim a Bůh je vašima rukama potrestá a zahanbí a dopomůže vám k vítězství nad nimi a uzdraví hrudě věřících." (Tewba:13-14)

Bůh stvořil člověka svobodného, ale svoboda je opět vážně ohrožena. Hranice, v nichž lze bezpečně existovat, musí být stanoveny spravedlivě všem stejně, domácím i hostům, podle našich zákonů, stejný metr bez výjimky na všechny. Všichni máme právo podle svého vlastního svědomí na svobodu vlastního rozhodnutí mezi dobrem a zlem. A i když mnohé zlo, pro křesťanský způsob života nepřijatelné, je v civilním životě člověku dovoleno, např. rozvod, interupce, homosexualita, eutanázie, důležité je, že není přikázáno. Ale muslimské právo šaria, to jsou příkazy k páchání trestné činnosti.

Mezi lidmi všech národů, ras a vyznání pak jsou lidé dobří i špatní. A každý svéprávný civilizovaný člověk, dopustí-li se zločinu násilím či vraždou, ví, že za porušení zákona následuje trest.
Dopustí-li se ovšem zločinu muslim, zákon neporušil, ale naplnil. Zločin na nevěřících není zločinem ale morálním principem. A podle islámského práva porušením zákona by naopak bylo odpuštění. Podle Koránu nejen muslim, ale člověk obecně je povinován šarí'atskými předpisy a ty jsou otrocky násilné, vražedné, neslučitelné s přirozeností člověka.

Do nedávna jsem Korán měla významově postavený vedle ostatních náboženských učení. A chtěla jsem ho obhajovat, proto jsem se jím začala zabývat. Jenže čím více informací, tím více důkazů, že Korán je pro svět nebezpečným fanatismem. Lidé jsou pochopitelně různí ale IvČRN, v režii docenta Martina Konvičky, to nejsou represe, to je, jak sám říká, hráz proti extremismu. A "protiislámské evropské hnutí nezaložili evropští maloměšťáci. Jedním z prvních kritiků islámu byl Salman Rushdie, indický spisovatel a filozof, ikonami jsou lidé ze Somálska, Sýrie i Pákistánu, lidé, kteří pocházejí z islámských zemí. "

"V různých náboženstvích najdeme různé nesympatické úlety, ale nejsou ty úlety úplným jádrem, tím principem toho náboženství, tím, na čem to stojí. Svázaná sexuální morálka křesťanství není základem toho křesťanství. A mnohé sekty jsou netolerantní, ale nejsou tak misionářské, nemají tu kapacitu takovým způsobem expandovat a i když nám nemusí být sympatické, není akutní se proti nim vyhraňovat. Nevezou se tak aktivním způsobem na temných stránkách lidské přirozenosti. To Islám dělá, bere to nejtemnější co v nás je, potenciál k sadismu, ke krutosti, k nelítostnosti, neodpouštění a dělá z nich ctnosti. Ty ostatní sekty to nemají tak propracované, jsou v podstatě proti islámu neškodné."


Všichni budeme souzeni podle evangelia, nejen za zlé skutky ale za každé zlé slovo, nenávist a neodpuštění. A i když nevěřícímu evangelium není morálním měřítkem spravedlnosti a rozlišení pravdy od lži, dostačujícím měřítkem každému slušnému člověku by měl být zločin. Ale postavit se na stranu katů a jejich fanatické ideologie proti těm, kteří mají odvahu a rozum jít proti hrozící genocidě, k tomu není co dodat.

Jihočeská univerzita se distancuje od soukromých aktivit doc. Mgr. Martina Konvičky, Ph.D. A tak tomu příčinou, vykazování jednostranného respektu bylo a je vždycky. Tak byl ukřižován Ježíš, upálen Hus, popravená Horáková, tak vraždili Mašínovi, tak jedni druhé odsuzují, zavrhují, popravují a likvidují odedávna.

"občas, nezřídka, nehovořím "sluníčkově". A to se neodpouští. Podle toho kolegy (asi) mohou mohamedáni normálně vyhrožovat tuzemské populaci zotročením, všelijací rektoři jim mají "držet kramle" a nadávat svým spoluobčanům do xenofobů a nácků, moje maličkost má samozřejmě strpět nadávky do xenofobů a nácků, a mám se asi --- Nablble sluníčkově usmívat? Nevím. Vyhrůžky smrtí, vyhrůžky profesní likvidací, udání do práce, to vše dostávám pořád. A ovšem, když si dovolím prohlásit, že tato eskalace nemusí skončit "sametem", jsem ten zlej, kterého "neradno brát vážně".

Jako jsem odsoudila fašistickou, komunistickou a kapitalistickou ideologii, tak jsem k nim přidala Korán, který zcela otevřeně fanaticky beztrestně přikazuje ponižovat, bít a kamenovat ženy, a muslimovi nařizuje povýšit sebe a nemuslimy nelítostně vraždit.

S těmi ideologiemi neodsuzuji fašisty, komunisty, kapitalisty a muslimy, tedy příčinou těch ideologií neodsuzuji v žádné člověku potenciálního zločince, protože každý člověk se vyvíjí a mění, i oni mají před Bohem šanci procitnout.

Když ale je zakázáno propagovat veřejně fašismus, nelze přehlížet nebezpečný islámský fanatismus, pro který etickým kodexem jsou vraždy a násilí a tak podobně i okupační a otrokářský kapitalismus, jehož podstatou je sobectví a příčinou toho je v pohybu válkami rozvrácený svět. Stěhování národů je důsledek mocenských zájmů zrůdného kapitalismu, postaveného na objektivismu, jehož cílem je dosáhnout toho, aby Evropa nebyla tak konkurenceschopná, jako je dnes.

Společná politika pod vládou neřízeného tržního hospodářství nemá ani trochu logiky a cti, protože hlavní hodnotou jsou peníze a zpeněžit se dá všechno, kradené děti i uprchlíci z válkou rozvrácených zemí.

Světové banky beztrestně připravují miliony lidí o střechu nad hlavou, a dalším zdrojem migrace jsou války, z nichž na mnohých se podílí fantasticky nekompetentní politika Západu: Lybie, Sýrie, Irák, Gaza, zahraničněpolitické katastrofy s naší účastí. Vyskytují se i uprchlíci, za něž Západ přímou spoluodpovědnost nenese, ale není jich většina.

Podle objektivismu, který je základní stavebním kamenem kapitalismu, "Platon je padouchem dějin", a Matka Tereza "nebyla dobrý člověk" … kapitalismus je jediný ekonomický systém umožňující jednotlivcům vést svobodný, morální a naplněný život. Jen kapitalistické společnosti, jejichž hybnou silou je sobectví, vytvářejí bohatství. Morálku oslavující slabost by měla nahradit morálka síly."Oddělení jedni od druhých svět nezměníme. Tak už do toho pojďme společně, aktivně každý se svým dobrým úmyslem, nápadem, trpělivě, s ochotou ke kompromisu.

"Maďarský lid nechce, aby se stal buďto obětí nebo předmětem utrpení tohoto nelidského světového řádu. Odsuzujeme, aby naši spojenci s námi zacházeli jako se svými služebníky, jejichž úkolem je vyprat špinavé prádlo Západu. Protestujeme proti tomu, že nás nutí k přijímání imigrantů z jihu nad naši sílu, zatímco nás také štvou proti Východu. Naše zakarpatské krajany pošlou proti rusky mluvícímu lidu na Ukrajině, podněcují válečný konflikt v našem regionu, chtějí používat naši zemi jako vojenský terén proti Rusku....

V Maďarsku jsou desítky uprchlických táborů. Je v nich v průměru namačkáno dvojnásob lidí, než pro kolik uprchlíků byly postaveny. Začínají se objevovat nelidské podmínky. Podle očitých svědků na mnoha místech nefunguje kanalizace, není tekoucí voda, lidé spí na zemi. A jak to bývá v takových situacích, tito nešťastní lidé navzájem na sebe útočí. Naposledy se to stalo v Debrecenu, kde konflikt měl náboženský podtext mezi šíitskými a sunnitskými uprchlíky. Ale byly tu i nepokoje mezi uprchlíky v důsledku tohoto nelidského stavu. Koneckonců mají strach o své životy a zdraví! Maďarsko by mělo zvládnout osud sedmdesáti tisíc migrantů od počátku roku a dalších 150 tisíc, který se očekává do konce tohoto roku! Od malé země, jako je ta naše, se těžko může požadovat se s tímto vypořádat!"

Proč byste měli zemřít?

9. července 2015 v 10:53 Politika

Světu vládne chaos a bezpráví. Míry a váhy musí být stanoveny spravedlivě všem stejně. Ale i v těchto špatných, nespravedlivých zákonech, jsme dosud všichni měli svobodu vlastního svědomí nevěřit či věřit, a uctívat Boha, každý podle svého náboženského učení. Ve 21. století za "svoji jedinou věčnou pravdu" jedni druhé už neupalujeme, v civilizovaném světě násilí je zločin.


A i když mnohé zákony jsou pro křesťanský způsob života nepřijatelným zlem, např. rozvod, interupce, homosexualita, eutanázie, i když mnohé zlo v civilním životě je člověku dovoleno, svatým právem je, že není přikázáno. Zatím ještě všichni máme svobodu vlastního rozhodnutí mezi dobrem a zlem podle svého vlastního svědomí, ale tato naše svoboda je vážně ohrožena. Evropa bojuje o přežití.


Přehodnocení politiky multikulturalismu a imigrace v Evropě, se musí změnit. Islám ve své radikální podobě není jen náboženství, je to zároveň nenávistná ideologie, která učí nadřazenosti muslimů nad ostatními a jejímž cílem je celosvětový kalifát - boj o ovládnutí světa.


Nezbývá, než ukončit spory, sjednotit se a spolupracovat. V naší různosti názorů politických a náboženských se sjednotit a domluvit nemůžeme. V tom, v čem se lišíme, se prostě nedomluvíme, a není to v kulturní civilizované společnosti ani nutné. Sjednotit se musíme na základních pravidlech lidsky důstojného života, platných v hranicích naší země. Hranice, v nichž lze bezpečně existovat, musí být stanoveny spravedlivě všem stejně, stejný metr bez výjimky na všechny domácí i hosty, podle našich zákonů.


Holandský režisér Theo van Gogh řekl, že multikulturalismus je zdvořilé ustupování roztahovačnému hostu, který vás postupně vytěsňuje z vašeho příbytku. Následně ho muslimové zavraždili. "


Křesťanství je přikázáním lásky, která bližnímu zle neučiní a bližním je přítel i nepřítel, protože Bůh nechce, aby nikdo z nás zahynul. Bůh nenávidí hřích, ale hříšníka miluje, protože ho nevidí takového jaký je, ale jaký bude, až se k Němu v pravdě obrátí. "Proč byste měli zemřít? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá." Bůh je Láska a kdo nenávidí, je vrah.


Islám:"většina lidí, i kdybys po tom sebevíce toužil, nebude věřit! (Júsuf:103) Obrať tvář svou k náboženství pravému jako haníf podle sklonu přirozeného lidem, v němž Bůh lidi stvořil. Stvoření Boží pak změnit nelze - a toto je náboženství neměnné, však většina lidí to neví. (Rúm:30)


Podle Koránu "jejich národ je nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; přikazuje vhodné, zakazuje zavrženíhodné a věří v Boha. (Álu 'Imrán:110) Na tomto světě pak šarí'a všem zaručuje jejich lidskou důstojnost, arab. كَرَامَةٌ keráma.


Muslim vůči všem, k muslimům i nemuslimům se musí chovat spravedlivě tak, jak mu velí princip slušnosti a prokazování dobra." Principem spravedlnosti a slušnosti je pro muslima Korán.


"Korán stanovuje směrnice, pro pravou víru, víru lidským bytostem přirozenou, k níž Stvořitel obdařil lidi přirozeným sklonem. … "Člověk je povinován šarí'atskými předpisy."


"V případě vyhlášeného válečného stavu, a ten vyhlášený je, pak verše šavle se týkají nevěřících, a nevěřícími jsme my všichni nemuslimové, kteří proti muslimům bojují. … Verše jsou většinou věroučného, nebo oznamovacího, tedy nikoli primárně legislativního, charakteru a proto v jejich případě ke zrušení významu a nahrazení jinými dojít nemůže.


A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný. (Tewba:5)


Což nebudete bojovat proti lidu, jenž porušil přísahy své a usiloval o vyhnání posla a první vás napadl? Bojíte se jich snad? Však Bůh má větší právo na to, abyste se Ho obávali, jste-li vskutku věřící. Bojujte tedy proti nim a Bůh je vašima rukama potrestá a zahanbí a dopomůže vám k vítězství nad nimi a uzdraví hrudě věřících (Tewba:13-14)


Bojujte proti nevěřícím jako jeden muž, tak jako oni bojují proti vám jako jeden muž a vězte, že Bůh stojí na straně bohabojných." (Tewba:36) zdroj: http://www.e-islam.cz/


"Zloději a zlodějce utněte ruce jejich ... (Máida:38) je specifikováno, že se jedná o ruce od zápěstního kloubu dolů."


"Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký."


"Soužití s jinými je nutnost a vůle Boží. Obrať tvář svou k náboženství pravému jako haníf podle sklonu přirozeného lidem, v němž Bůh lidi stvořil."


Proto v České republice působí od roku 2012 skupina Cesta k víře pro Česko, známá pod původním názvem Sharia4Czechia (Šaría pro Česko). Cílem této skupiny je podpora šíření islámu a prosazování islámského práva v České republice. Skupina dlouhodobě usiluje o islamizaci českého prostředí a přeměnu islámských společností na chalífát (islámský stát). Po muslimském teroristickém útoku na redakci francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo dne 7.1.2015 skupina útok odsoudila, ale prohlásila, že je potřeba ještě zintenzivnit snahy o islamizaci České Republiky.

Demonstrace

6. července 2015 v 11:26 PolitikaHus zemřel pro svou pravdu. Ale co je to pravda? Transsubstanciace? Predestinace? Islám? Komunismus? Kapitalismus?


"Jan Hus stál za svým a nechal se pro to upálit. Hlásal svoje a stál si za tím a šel kvůli tomu na hranici. Stalo se to před šesti sty lety. Princip ale funguje dál."


Pro nás mistr Jan Hus je připomínkou a ponaučením pravdy odvěké, že "Každé království vnitřně rozdělené pustne, dům za domem padá."

Kde je roztržka, tam není Bůh. Kdyby reformace proběhla uvnitř církve, svět ve světle požehnání by dnes už byl "královstvím" spravedlnosti a lásky.

Každá revoluce, každá válka zanechá po sobě spáleniště, mrtvoly a vítěze pro další totalitu. Dějiny píší vítězové, hrubá síla vítězí a nástrojem, pěšáky v první linii, odsouzenými k smrti, jsme my, lůza, zmanipulovaný nemyslící dav bezmocných s prázdnýma rukama. Na jejich straně je armáda USA a NATO. Když už neumíte nic jiného než svolávat demonstrace, které ještě nikdy nic nevyřešily, tak si je pořádejte, ale vykašlete se na protidemonstrace. Těmi napomáháte placeným provokatérům vyprovokovat násilí. Jste jenom nástroj bez rozumu k uskutečňování mocichtivých zájmů přes naše mrtvoly. Jste článkem řetězu, zneužitým k rozpoutání další války za účelem obnovení ekonomiky krachujícího kapitalismu.


Je krásné léto, jděte do přírody, jděte k vodě, přemýšlejte o vítězství dobra nad zlem, milujte život, používejte vlastní rozum, nenechte se pro mocenské zájmy manipulovat a vtáhnout do plánované války. Zvítězíme. Ale ne násilím. Domluvte se, sjednoťte se a jděte společně k volbám.
"K tomu proč policie neřešila, nebo zda vůbec měla řešit, makety šibenic na demonstraci, se nechci vyjadřovat. To už musí posoudit jiní. Jen mě osobně udivuje, že anarchisté tak křičí a nadávají, že policie nekonala. Když před lety "věšeli" politiky taktéž…

Je nutné si uvědomit, že ne vždy musíme souhlasit s názorem toho druhého. Ale máme zde demokracii, za kterou jsme tak dlouho bojovali. A pokud má někdo řádně ohlášenou akci, je to jeho právo. A má práva končí tam, kde začínají práva toho druhého.

A jedna drobnost na závěr - zákonnou výzvu policisty PČR je nutné uposlechnout okamžitě, a to bez ohledu na vlastní názor."

Všetečná otázka úvodem

4. července 2015 v 11:35 Politika

Budeme mít bezruké lichváře a tuneláře? ;-)

وَالسَّارِقُوَالسَّارِقَةُفَاقْطَعُواأَيْدِيَهُمَا

Zloději a zlodějce utněte ruce jejich ... (Máida:38) je specifikováno, že se jedná o ruce od zápěstního kloubu dolů."Evropané, požadujeme od Vás svobodu a slušné zacházení podle zásad Vašich a pak Vám obojí odepřeme podle zásad našich.""Z hlediska práva tady ZATÍM islám nemáme. Nemáme tady zvláštní zákony, které platí jen pro muslimy, nejsou tady oblasti, kde platí šaría. Bohužel v řadě dalších evropských států tomu tak není, jsou na tom podstatně hůř. Jsou tam oblasti s faktickou extrateritorialitou. Policisté tam nechodí a chtěla bych vidět, jak třeba v takovém Peckhamu v Londýně funguje daňový úřad...
Islám jako náboženství bohužel není oddělitelný od islámského státoprávního uspořádání - a v tom je celá potíž. Takže to bezpečnostní riziko nejde rozkrojit na to, že islám jo jako náboženství a ne jako státoprávní útvar. Je to stejná blbost jako křesťanství bez Ježíše Krista...." (Klára Samková)

Do nedávna jsem byla přesvědčená o tom, že různá náboženství jsou jen jiné cesty k Bohu. Dospěla jsem ale k podobnému názoru, jako pan doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D, který na rozdíl ode mne, měl více přesných informací a nebojí se pojmenovat skutečnosti tak jak jsou. Nechala jsem se zmanipulovat. Jsem věřící, a navzdory zrůdnosti IS, dlouho jsem se bránila pochopit, že Islám je nebezpečná náboženská ideologie, protože bez ohledu na to co říkají církevní dogmata, vím, že podle evangelia říci o někom, že má nečistého ducha, to je podle NZ rouháním Duchu svatému a jediným smrtelným hříchem, ze kterého není možné učinit pokání. A když jsem se dozvěděla, že pan Konvička je fašoun, přestala jsem se o něho zajímat. Pak jsem se od jeho odpůrců nechala poučit, pročetla jsem si jeho blog http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/ a k mému velikému údivu, extremistu jsem v něm nenašla. Našla jsem normálního, sympatického, rovného člověka. Fašistický není Konvička, fašisticky zrůdný je Islám. Islám není náboženstvím míru. Muslim může lhát "nevěřícímu" pokud z toho získá nějaký prospěch. Muslimovi jeho víra dovoluje nenávidět nevěřící nebo jinak věřící, obelhávat i zabíjet. A jak řekl Oskar Krejčí, "když máme vedle sebe dva kulturní vzory a sociální propad jedné části, jednoduše řečeno, z toho musí být konflikt. Takto funguje lidstvo.

Zakázat anebo přikázat člověku, čím má být, čemu musí věřit a co si má myslet, nelze. Když ale je mimo zákon postavený fašismus, no tak islám je stejně krutý anebo ještě krutější..

Cílem člověka není návrat zpět do středověké krutosti a tmářství ale do Božího království. Nesmiřitelnost povýšené a nenávistné pýchy k jinověrcům je možné vidět i u křesťanů různých církví mezi sebou navzájem, i ve vztahu k jiným náboženstvím. Mnozí věřící jsou přesvědčeni, že jen jejich učení je to jediné pravé a ostatní věřící, když si nevezmou za své to jejich, budou zavrženi. Fanaticky povýšit sebe, svoje náboženské učení nad jiné, je hříchem největším. A kdo nenávidí, je vrah.

Rozdíl je ale v tom, že u křesťanů příčinou tohoto hříchu je porušené přikázání lásky, zatím co u muslimů je tento hřích zakotvený ve věrouce.

"jejich národ je nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; přikazuje vhodné, zakazuje zavrženíhodné a věří v Boha. (Álu 'Imrán:110) Na tomto světě pak šarí'a všem zaručuje jejich lidskou důstojnost, arab. كَرَامَةٌ keráma.

Islám legitimizuje interakce mezi muslimy a nemuslimy, dokonce naprosto racionálně předvídá, že mezi nemuslimy muslimové mohou mít rodiče, manželky, obchodní partnery, sousedy, učitele, nadřízené apod. Vůči všem se musí chovat spravedlivě tak, jak mu velí princip slušnosti a prokazování dobra.

Principem slušnosti pochopitelně je pro muslima Korán.

A "soužití s jinými je nutnost a vůle Boží.

Korán stanovuje směrnice, pro pravou víru, víru lidským bytostem přirozenou, k níž Stvořitel obdařil lidi přirozeným sklonem:

فَأَقِمْوَجْهَكَلِلدِّينِحَنِيفًاۚفِطْرَتَاللَّهِالَّتِيفَطَرَالنَّاسَعَلَيْهَاۚلَاتَبْدِيلَلِخَلْقِاللَّهِۚذَٰلِكَالدِّينُالْقَيِّمُوَلَٰكِنَّأَكْثَرَالنَّاسِلَايَعْلَمُونَ﴿٣٠﴾

Obrať tvář svou k náboženství pravému jako haníf podle sklonu přirozeného lidem, v němž Bůh lidi stvořil. Stvoření Boží pak změnit nelze - a toto je náboženství neměnné, však většina lidí to neví. (Rúm:30)

Však většina lidí, i kdybys po tom sebevíce toužil, nebude věřit! (Júsuf:103)

Bůh miluje všechny lidi stejně, všechny, spravedlivé i hříšné, protože je nevidí takové, jací jsou, ale jací budou, až se k němu obrátí v pravdě Božího lásky. Poklekne před ním každé koleno, nic nesvatého k Němu nevejde, ale až do posledního dne má každý člověk šanci pochopit, litovat zlých skutků a slov a zachránit se pro život věčný. Křesťan podle evangelia odpuštěním a láskou zachraňuje všechny lidi, i nepřátele z "hořícího ohně". Muslim ví, že většina lidí nebude věřit.

"Úplně nesnášim, když někdo říká, že Bible i Korán jsou stejně propagandistické nebo jaké knihy a že si v nich každý najde, co chce. Použil někdy Ježíš meč? Učil své žáky používat meč? Ne, ne a ne. Ale víme, jak je to s krvelačným Mohamedem. Také by mě zajímalo, kde se v Bibli dá najít citace podobná této:

Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký."

"V mekkánském období nebylo dovoleno odpovědět na útisk nevěřících Mekkánců jinak, nežli trpělivostí a moudrým slovem. Teprve v Medíně byl zjeven příkaz ozbrojeného džihádu na cestě Boží, který dovolil odpovědět na existující válečnou agresi také mečem."

K zajištění míru a svobody, úplně pro všechny lidi, pro domácí stejně jako pro hosty, musíme mít ústavou dané základní spravedlivé bezpečné zákony, které ochrání bez výjimky úplně stejně každého člověka. A potom ať si je přesvědčením na vlastní zodpovědnost každý svobodně sám v sobě anebo ve společenství sobě podobných satanista satanistou, fašista fašistou, komunista komunistou, kapitalista kapitalistou, muslim muslimem, křesťan křesťanem.

Nutné je v pravdě pojmenovat a potrestat každý zločin, v životě veřejném, i soukromém, každou krádež, loupež, každé násilí a vraždu, i masové válečné vraždění. A pro kulturní lidstvo zločinem je obřízka, useknutá ruka, useknutá hlava i kamenování.

Pomáhat ano. Dobru. Ne zlu. Pomáhat zlu znamená se zlem souhlasit. Válka je zlo, islám je náboženstvím boje a válka už je, i když ji vidět nechceme. Válečné ohně hoří všude kolem nás. Válečná strategie nepřátel je propracovaná dokonale a my zmanipulováni, říkáme zlu ano a dobru ne, sami proti sobě a svým, pracujeme pro nepřátele.

Níže uvedné verše šavle jsou v souvislosti s kolonizátorsko - teroristickou mezinárodní politickou situací a s přijímáním uprchlíků velice aktuální.

"verše šavle specifikují ohraničení významu těch veršů v případě vyhlášeného válečného stavu a týkají se nevěřících, kteří proti muslimům bojují, jak napovídá celý jejich kontext."


Navíc k situaci známé jako derogace verše, či zrušení předpisu, arab. نَسخٌ nesch, může dojít právě jedině v úrovni praktického zákonodárství a nikoli v úrovni věrouky nebo obecné konstatace. Uvedené verše jsou však většinou věroučného, nebo oznamovacího, tedy nikoli primárně legislativního, charakteru a proto v jejich případě ke zrušení významu a nahrazení jiným dojít nemůže.

Což nebudete bojovat proti lidu, jenž porušil přísahy své a usiloval o vyhnání posla a první vás napadl? Bojíte se jich snad? Však Bůh má větší právo na to, abyste se Ho obávali, jste-li vskutku věřící. Bojujte tedy proti nim a Bůh je vašima rukama potrestá a zahanbí a dopomůže vám k vítězství nad nimi a uzdraví hrudě věřících (Tewba:13-14)

وَقَاتِلُواالْمُشْرِكِينَكَافَّةًكَمَايُقَاتِلُونَكُمْكَافَّةًۚوَاعْلَمُواأَنَّاللَّهَمَعَالْمُتَّقِينَ

bojujte proti nevěřícím jako jeden muž, tak jako oni bojují proti vám jako jeden muž a vězte, že Bůh stojí na straně bohabojných. (Tewba:36)


Imám al-Kurtubí vysvětluje:

"Člověk je povinován šarí'atskými předpisy (arab. تَكلِيفٌ teklíf)."
Vzhledem k historickým zkušenostem Evropanů se pak ani nelze divit, že z tohoto teologického absolutizmu vydedukovali také nevyhnutelnou existenci absolutizmu politického. Jenže existuje poměrně mnoho ale, která tezi o nesmiřitelné intoleranci islámu v samých základech vyvrací? Nevyvrací, potvrzuje:

Mírové soužití muslimů s jinověrci šarí'a zakládá na následujících postulátech:

1. Soužití s jinými je nutnost a vůle Boží.

Korán stanovuje směrnice, pro pravou víru, víru lidským bytostem přirozenou, k níž Stvořitel obdařil lidi přirozeným sklonem:

فَأَقِمْوَجْهَكَلِلدِّينِحَنِيفًاۚفِطْرَتَاللَّهِالَّتِيفَطَرَالنَّاسَعَلَيْهَاۚلَاتَبْدِيلَلِخَلْقِاللَّهِۚذَٰلِكَالدِّينُالْقَيِّمُوَلَٰكِنَّأَكْثَرَالنَّاسِلَايَعْلَمُونَ﴿٣٠﴾

Obrať tvář svou k náboženství pravému jako haníf podle sklonu přirozeného lidem, v němž Bůh lidi stvořil. Stvoření Boží pak změnit nelze - a toto je náboženství neměnné, však většina lidí to neví. (Rúm:30)

V České republice působí od roku 2012 skupina Cesta k víře pro Česko, známá pod původním názvem Sharia4Czechia (Šaría pro Česko). Cílem této skupiny je podpora šíření islámu a prosazování islámského práva v České republice.Skupina dlouhodobě usiluje o islamizaci českého prostředí a přeměnu islámských společností na chalífát (islámský stát). Po muslimském teroristickém útoku na redakci francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo dne 7.1.2015 skupina útok odsoudila, ale prohlásila, že je potřeba ještě zintenzivnit snahy o islamizaci České Republiky.Vše řízeno z Bílého domu: Islámský stát instalovali Američané. Stejně tak al-Kajdu. "Elektrický Majdan" v Arménii - rukopis tentýž. Hordy uprchlíků nejsou žádní azylanti.Muslimským přistěhovalým hostům, žijícím v ČR

2. července 2015 v 9:59 Politika

Host do domu, Bůh do domu. Žijete v cizině daleko od domova, daleko od svých a realita je, jaká je. Ale Bůh je láska a podle skutků a slov se pozná člověk v pravdě věřící.

No a na základu odsouzeníhodných barbarských, odporně nelidských, zrůdných, vražedných zvěrstev vašich souvěrců jen slova o tom, že islám je náboženstvím míru, nestačí. Pochopte vy nás, že strach z vás je opodstatněný a postavte se k tomuto nebezpečí čelem. Evropa je ohrožená a s ní i vy, kteří tady jste.


Všechno materiální kolem nás je závislé na duchu a na uvědomění člověka. Pokračováním Starého Zákona, daného vyhnaným z ráje a cestou zpět, je Zákon Nový. Nové Boží přikázání, z lásky k Bohu milovat lidi všechny lidi, i nepřátele, tak jako Ježíš miloval, když na kříži odpustil svým vrahům.

Bůh je jeden, cest k němu mnoho. "Nejsou všechny cesty stejně dobré. Jsou mezi nimi i cesty špatné. Rozumem je však rozlišit nedokážu. Chci-li posoudit cesty k Bohu, žádám od nich jediné znamení a tím znamením jsi ty. Chci-li posoudit cestu, obřad či báseň, dívám se, jaký z nich vzešel člověk. Anebo poslouchám, jak buší jeho srdce."

Z diskuze na FB: أميرحمودي : "Ty jsi studoval hudební tvorbu? To musíš mezi Čechy dost trpět." "No, historie se opakuje. Což mě stále utvrzuje v názoru, že za budoucnost ČR nemá smysl bojovat."