Duch světský a Duch Boží

29. dubna 2015 v 10:52 |  Píseň novou

"Když se Jakubovi a Petrovi na hoře ukázali Mojžíš a Eliáš, jak rozmlouvají s Ježíšem, zastínil je oblak světlý a hlas: Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte. A když pozdvihli oči, neviděli jiného, jen Ježíše samotného." (Matouš 17:1-8) "Kteréhož neviděvše, milujete; kteréhož nyní nevidouce, a však v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou, docházejíce konce víry své, spasení duší." (1. Petrův 1:8-9)

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš." (1. Timoteovi 2:5) Proto je psáno: "Neptej se, kdo vystoupí a kdo sestoupí, blízko tebe je Slovo. Máš ho v ústech i ve svém srdci." (Římanům 10:6-8)

"Na počátku bylo Slovo. Slovo bylo u Boha, Bůh bylo to Slovo. V Něm byl život. A život je světlo lidí." (Jan 1)

"Mluvil k vám Hospodin z prostředku ohně. Hlas slov slyšeli jste, ale obrazu žádného jste neviděli kromě hlasu, …Proto pilně pečujte o duše své, (nebo neviděli jste žádného obrazu toho dne, když k vám mluvil Hospodin na Orébě z prostředku ohně)." (5. Mojžíšova 4:12-15)

Jako je Bůh tělesnými smysly neuchopitelný, tak i Boží lze zakusit jen vnitřními smysly. Skrze víru, naději a lásku jsme spaseni. A naděje, která se vidí, není už nadějí.

Boha nikdy nikdo nevidí, ale jestliže milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska je v nás dovedena k dokonalosti. Podle toho poznáváme, že zůstáváme v něm a on v nás, že nám dal ze svého Ducha. (1. Janův 4)

"Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá." (Římanům 8:11)

"Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?" (1. Korintským 3:16)Křesťanský kazatel Benny Hinn"Nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků." (1. Janův 4)

1) Dav na shromážděních se nechává strhnout k odevzdávání peněz a vyplňování šeků.

"Hoden je dělník své mzdy"( Matouš 10:10) A také apoštol Pavel mluví o sbírce. (2. Korintským 9:1-15) (Římanům 15:27)

2) když se kdokoliv z podobně postižených lidí snažil přiblížit k jevišti, byl okamžitě odveden zpět s vysvětlením, že Duch svatý je přítomný všude v sále - I s tímto se dá souhlasit

3) PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, "když Ježíš uzdravil malomocného, tak nedělal žádnou veřejnou show" ale toto říkají evangelia:

"Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je." (Matouš 4:24)

"Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal." (Marek 1:32)

4) Vzkládání Hinnových rukou na členy sboru působí jejich bezvědomí a následný pád naznak:

"Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!" Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil." (Lukáš 4:35)

"Duch vykřikl, silně jím zalomcoval a vyšel; chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal." (Marek 9)

5) "Kritice neušla ani tato Hinnova praxe: Hinn při bohoslužbách háže kabát, do kterého kumuluje svoji duchovní moc, fouká na lidi pomazání a nejen na ně; duchovní moc přenáší i skrze reproduktory foukáním do mikrofonu."

"Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli." (Skutky apoštolů 19:11)

6) vstoupil do modlitebního obecenství i s duchy zemřelých. Není zde už jen pouhé dvojnásobné požehnání, ale i zcela nový rozměr služby. Hinnova zjevení a komunikace se zemřelými je totéž, co v Římskokatolické církvi uctívání svatých a mariologická zjevení.


Konzultace s papežem i kardinálem nesou své ovoce, věří, že duše zemřelých svatých se za nás přimlouvají v nebi a nejen to, dokonce nás nutí se modlit. Jindy bere obrovské pomazání z těla mrtvého, jako kdysi voják, jenž se dotkl Elizeových kostí a jako katoličtí kněží z pozůstatků svatých čerpá Boží moc. A tak pravost katolického učení o přímluvě mrtvých, kterou protestanté mnohdy tak krkolomně vyvracejí nebo doktrína zvláštní moci ostatků svatých, se nyní Hinnovi potvrzuje v praxi. A není jistě náhoda, že se mu zjevuje právě K. Kuhlmanová, vždyť i ona sama získala od papeže vysoké ocenění a dle svého vyjádření našla s papežem jednotu".

V roce 1997, na národní konferenci AoG v Adelaide, Benny Hinn znovu velebil papeže a hovořil o jeho setkávání s kardinálem Sin z Philippines a jejich soukromé dohodě, že Sin bude Hinna podporovat, když on bude na oplátku povzbuzovat římské katolíky, aby setrvali v katolické víře.

"Bůh přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi." (Lukáš 20:38) (Matouš 22:32) (Marek 12:27)

"Činí z andělů větry a ze svých služebníků plameny ohně. Což nejsou všichni andělé jen služební duchové, kteří bývají posíláni na pomoc těm, kdo mají obdržet dědictví spásy?" (Židům 1:7-14)

"… přistoupili jste k hoře Siónu a k městu Boha živého, k nebeskému Jeruzalému, k desetitisícům andělů, k slavnostnímu shromáždění a k církvi prvorozených, zapsaných v nebi, a k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli dokonalosti, a k prostředníku nové smlouvy Ježíši, … Mějte se na pozoru, ať neodmítnete toho, kdo k vám mluví. …neboť náš Bůh jest »oheň stravující«. (Židům 12:18-29)

Domnívala jsem se, že přístup na shromáždění B. Hinna mají chudí i bohatí zdarma a každý potom dává z toho, co má. Ale tak tomu není. Přístup má jen ten, kdo zaplatí vstupné. A to je u Božího proroka vyloučené. Současná komerční praxe B. Hinna je nebezpečná hra s ohněm.


"Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte." (Matouš 10:8)

"V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" (Jan 2:14-16)

"Egypt bude na duchu zlomen, jeho záměry zmatu, budou se dotazovat model a zaklínačů i duchů zemřelých a jasnovidců." (Izajáš 19:3)

"Řeknou vám: "Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají." Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých?" (Izajáš 8:19)

"já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky - Ducha pravdy, … Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (Jan 14:16-17)

"Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Ale žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista přišlého v těle, není z Boha, a to je ten duch Antikrista, o kterém jste slyšeli, že přichází, a už teď je na světě. Vy jste z Boha, a zvítězili jste nad nimi; neboť větší je Ten, který je ve vás, nežli ten, který je ve světě." (1. Janův 4:1-4)

"Co říká moudrost? Doufejte v Ježíše, který se vám zjeví jako člověk v těle. Člověk je trpící zemí, ze země byl učiněn člověk Adam. Vejděte do země oplývající mlékem a medem a staňte se jejími pány. Hle, byli jsme znovu stvořeni. Odejmu jim srdce kamenné a dám jim srdce z masa. To proto, že se rozhodl zjevit se v těle a přebývat mezi námi Svatým chrámem Pána je totiž naše srdce. Kdo jest, kdo nechce žít věčně? Slyš hlas mého Syna. Slyšte dítky hlas volající na poušti. Obřezal tedy naše uši, abychom uslyšeli slovo a uvěřili.

Buď požehnán Pán, jenž vložil do našeho nitra moudrost a rozum. Přebývá v nás, když v něho věříme, když pamatujeme na jeho přislíbení, když zachováváme přikázání, když našimi ústy prorokuje, když nám odsouzeným k věčné smrti otevírá dveře chrámu, … Když poznáním uvádí nás do chrámu neporušitelného. Když člověk, který touží po záchraně, upírá svůj zrak ne k člověku, nýbrž k tomu, jenž v něm hovoří a přebývá, když žasne nad nikdy neslýchanými slovy, jež k němu mluví Pán, a když se diví, že nikdy netoužil je slyšet. To je tedy Pánem postavený duchovní chrám. Ubozí bloudící hledali spásu ne u Boha, svého Stvořitele, nýbrž v budově, jakoby byla domem Božím. To proto, že se rozhodl zjevit v těle a přebývat mezi námi. Kdyby se nevtělil, jak lidé nevidíce ho, by mohli být spaseni? V pravdě veliké je tajemství pobožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům. …Neboť ten den přichází hořící, jako pec, v němž budou všichni pyšní, a všichni, jenž páší bezbožnost, jako strniště. I zažhne je ten den, který přijíti má…Vám pak, kteří se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprscích jeho."

Ukázal mi lidi sedící na nízkých stolicích a člověka sedícího na křesle. "Vidíš ty na stolicích?", povídá mi. "Vidím, pane". "To jsou věřící. Ten, který sedí na křesle, je falešný prorok, který se snaží zničit Boží služebníky. Do zkázy přivedl ty, kteří nebyli pevní ve víře, nikoli však pevně věřící. Ti, co nemají pevnou víru, přicházejí k němu jako k věštci a vyptávají se ho na budoucnost. Falešný prorok, který nevěstí z moci Ducha Svatého, odpovídá jim na jejich dotazy a podle přání jejich špatnosti tak, jak si to v duchu přejí. Nerozumný odpovídá nerozumně nerozumným. Jak pošetile se ho ptají, tak pošetile jim odpovídá. Říká však někdy i pravdu. Ďábel totiž mu dává svého ducha, aby mohl někoho ze spravedlivých ošálit. Kdo jsou tedy pevní ve víře v Pána a hledají pravdu, ti se nespolčují s těmito duchy, naopak se od nich odvracejí. Kdo však pochybují a často dělají pokání, ti jako pohané se ptají na budoucnost. Mají větší hřích než ti, co se klanějí modlám. Kdo se totiž ptá na něco falešného proroka, je modlář, nemoudrý člověk, který nehledá pravdu. Žádný Boží duch se neptá, nýbrž z Boží moci sám od sebe mluví, poněvadž k tomu má moc od Božího Ducha. Duch, který odpovídá, až když je tázán, je úlisný, přízemní, obratný, nemá žádnou moc. Nikdy nemluví, když není tázán."

"Jak tedy, pane, člověk pozná, kdo je prorokem pravým a kdo falešným?" "Slyš o obou prorocích. Povím ti, jak poznáš pravého a falešného proroka. Podle způsobu je posuzuj, zda má Božího ducha. Kdo má Božího ducha je předně laskavý, mírný, pokorný, nedělá nic špatného, netouží po radostech tohoto světa. Sebe pokládá za horšího, než jsou ostatní lidé. Když se jej někdo vyptává na budoucnost, neodpovídá. Nemluví za zády druhého. Nemluví z něho člověk, ale Duch Svatý. Mluví jen tehdy, když si to přeje Bůh. Kdykoli přijde člověk, který má Božího ducha, do shromáždění spravedlivých, kteří věří, a když se shromáždění modlí k Bohu, tehdy anděl prorockého ducha, jenž při něm stojí, naplní jej prorockým duchem. A člověk pln Ducha svatého mluví ve shromáždění tak, jak Bůh chce. Tak se tedy projevuje Boží duch. Taková je moc Božího Ducha.

Poslyš i o duchu přízemním, úlisném, který nemá žádnou moc a je strašně pošetilý. Předně takový člověk v domnění, že má Božího ducha, se chová povýšenecky a chce být na předním místě. Je drzý, nestoudný, povídavý, má rád zábavy a jiné požitky, přijímá za své proroctví peníze. Nedostane-li je, neprorokuje. Boží duch neprorokuje za peníze. To je u Božího proroka nemožné. Odměnu přijímá jen duch přízemní.

Potom vůbec nechodí do shromáždění spravedlivých, naopak se jim vyhýbá. Vybírá si lidi slabé víry a lidi bez zásad. Jim podle jejich přání prorokuje. Klame je, poněvadž jim říká pošetilosti, jaké si právě přejí. Stejným způsobem odpovídá i lidem bez zásad. Když však přijde do shromáždění spravedlivých, kteří mají Božího ducha a právě se modlí, cítí se tu zbytečným, nemá tu co říci. Přízemní duch strachem uteče a takový člověk ztichne a neodváží se říci jediné slovo. Máš-li ve sklepě v nádobách víno či olej a dáš tam prázdnou nádobu, až budeš po čase sklep vyklízet, prázdnou nádobu nalezneš zase prázdnou. Tak je tomu i s falešnými proroky. Přijdou-li mezi spravedlivé, zůstávají takovými, jací tam přišli. To je popis obou proroků. Člověka, jenž o sobě říká, že má Božího ducha, posuzuj podle skutků a podle jeho života. Věř duchu, který vychází od Boha a má moc. Duchu přízemnímu nevěř, nemá moc. (Hermův Pastýř)

Léčitel onemocněl.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama