Jednohlasně

30. května 2014 v 22:32 |  Politika


vládnout mají ti nejlepší z nás, ti, kteří se neptají, co za to, ale co s tím. Zdevastované je úplně všechno, ale řešení existuje!


"Je mnoho údů, ale jedno tělo, trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním."

Bezbožný třídní boj vlevo a bezbožná spravedlnost vpravo prolévají krev. Každý se tváří, že je ten lepší a že špatní jsou ti druzí a všichni jsou moci chtivě stejně nesnášenliví. Nemorální je, když chudí okrádají bohaté i když bohatí zneužívají a obohacují se na chudých. Obojí je trestuhodná zlodějna, kterou když nevyřešíme spravedlivými zákony my, tak tento spor za nás vyřeší dokonalé islámské právo, podle kterého se zlodějům sekají ruce. Takže se levicovým zlodějům budou sekat ruce pravé a pravicovým zlodějům ruce levé?

Nevládne pravé ruce levá ani levé ruce pravá, není jedna druhé nadřízena, ani podřízena. A když jedna vládnout musí, protože se jedna zlomí, zmrzačí, tak je normálního plnohodnotného života neschopné celé tělo.
A čím je lidský mozek pro řízení a kontrolu veškerých tělesných funkcí, tím jsou pro všechny společenské oblasti v životě veřejném i soukromém, odvěké, pevně dané zákony o přikázání lásky, která druhému neublíží: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."

Z reality jaká je pak přirozeně vychází, že konkurenční boj a vláda pravých nad levými nebo levých nad pravými je úplně mimo, proto nic nefunguje. Výsledkem je likvidace slabých silnými zákonem džungle zprava i zleva.

Dohoda pravice a levice je absolutně nezbytně nutná. Morální povinností pravicově smýšlejícího člověka je zavrhnout nezákonné obohacování, nenávistné fašistické praktiky a morální povinností levicově smýšlejícího člověka je zavrhnout třídní boj. A co nám vpravo a vlevo zůstane? Vpravo touha po spravedlnosti a pořádku a vlevo sociální cítění a láska k bližním, a máme Boží království na zemi.

Než začneme něco měnit, je nutné přesně vědět co a jak dál. Vznikne-li bezvládí, máme tady nacionalismus i s masovými hroby. A kdo se jim postaví? Policie? Armáda? Justice? Utápíme se v důsledcích čím dál zrůdnějších jedni proti druhým, všichni proti všem, a uniká nám, že až to za nás vyřeší fašisté, pak už se nebudeme hádat. Pak budeme ustrašeně držet pusu a krok v tom lepším případě. V tom horším, jako na Ukrajině, si budou fotografovat naše mrtvoly a prohlížet a zkoumat. Ukrajinští vrahové už měli být za mřížemi bez ohledu na to, jestli vraždili zprava nebo zleva. Zachrání nás jedině spolupráce.

Změny jsou nevyhnutelné, ale v chaoticky roztříštěné nejednotě názorů, ke snaze něco změnit, chybí ideály a smysl života, který by přesahoval materiální stránku. Smyslem života je láska. Bůh je Láska. Ale nevěřícímu člověku a světu přikázat: Milujte na prvním místě Pána Boha a bližního jako sebe samého, když v Boha nevěří, pochopitelně nemůžeme, můžeme ale všichni, zprava i zleva, společně postavit spravedlivé zákony na ctnostech proti neřestem, jak chudých tak i bohatých, jak slabých tak i silných, a tím uskutečnit Boží vůli prakticky.

Příčinou všeho zla a bídy je rozpor mezi právem a morálkou. Dobro totiž od morálky oddělit nelze. Žít a tvořit zákony bez etických pravidel, to jsou pořád dokola různé cesty do pekel, přestože každé společenství, stojí na nějakých zásadách. Na zásadách které by měly napravit svět. V těch různých společenstvích se angažují jak mocichtiví prospěcháři, tak i lidé dobrých úmyslů. A takoví jistě mají zájem prosadit a uzákonit to, co je prospěšné a zrušit to, co škodí, ze všech těch stran zleva, zprava i zprostřed, proto je třeba každému dopřát svobodu být tím, čím se cítí být, a představitelé všech iniciativ a spolků, všech těch různých názorových proudů místo defenestrací a revolucí prostě předloží své představy o morálce, k zachování života nutné pro všechny.

Křesťané zleva i zprava a ze všech stran, nepochybně za všechny křesťany předloží: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, nepožádáš manželky svého bližního ani jeho statku, miluj svého bližního jako sám sebe."

A jestli si někdo říká křesťan a má za to, že v politice se ho přikázání netýká, pak není křesťan ale nebezpečný škůdce a zločinec. A nekřesťané rovněž nechť předloží svoje představy o morálce, na kterých nepochybuji o tom, že všichni lidé dobré vůle mají zájem se domluvit a sjednotit. A teprve potom dalším smysluplně prospěšným krokem by mohla být změna systému ze zastupitelské na přímou demokracii a předložení konkrétních morálních pravidel v referendu k doplnění a odsouhlasení občanům všem. Změnu politického systému je ale nutné postavit na od základu nové ústavě a spravedlivých zákonech, platných pro všechny stejně. Tento základní stavební kámen pak sjednotí rozpor pravice a levice o úloze a povinnosti služby státu vůči občanům. Odtud teprve se v pravdě, spravedlnosti a lásce mohou odvíjet všechny ostatní společensky nutné předpisy, zákony a paragrafy.

A na základu spravedlivých zákonů ať si je třeba komunista komunistou, fašista fašistou, katolík katolíkem, protestant protestantem, muslim muslimem, a satanista třeba satanistou, s vědomím, že každé porušení zákonů se trestá!

Každý je jaký je a má právo zůstat tím čím je, tak jako pravá ruka je pravá a levá je levá. "Je mnoho údů, ale jedno tělo, trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním." Levice bez třídního boje je skoro evangelium. Jenže evangelium bez Boha je boj proti Bohu i lidem. Historie i současnost jsou dokladem, že třídní boj vlevo a spravedlnost bez lásky vpravo prolévají krev.

Slabé a neúčinné je peticemi řešit nesouhlas s odpornými válečnými, ideologickými a náboženskými vraždami, násilím a loupežemi fanatiků a zločineckých vlád celého světa, jichž se dopouštějí prostřednictvím "zákonů" které si svévolně sami pro sebe k vlastnímu prospěchu vytvářejí. Nesmyslnému lidskému utrpení musejí jednou pro vždy udělat přítrž celosvětově svobodné zákony práv a povinností, právo na lidsky důstojný život všem stejně a tresty za vraždy a jiné násilné porušování těch práv! A někde to začít konečně už musí! Nadáváme všichni, ale to je k nápravě uboze málo. Nutné je založit politickou stranu, zvítězit ve volbách a udělat pořádek!

"Těhotná súdánská křesťanka Meriam Ishagová byla odsouzena k smrti oběšením za svou údajnou konverzi ke křesťanství. Před popravou, která se má konat po narození dítěte, má dostat ještě sto ran za cizoložství, protože její manželství s křesťanem bylo prohlášeno soudem za neplatné. Meriam je 27 let, se svým křesťanským manželem má dvouletého syna, je v osmém měsíci těhotenství a od února je ve vězení. Od dětství, kdy její muslimský otec opustil rodinu, byla vychovávána jako křesťanka. Spolu s Meriam má být uvězněn i její syn, aby "nemohl být dále ovlivňován křesťanským otcem". Na podporu Meriam Ishagové bylo zorganizováno množství petic.V roce 1099 Křižácká vojska dobila Jeruzalém za cenu zmasakrování obyvatel města. Křižáci dělali nájezdy, vypalovali vesnice, vyvražďovali obyvatele. A dalo by se v přehmatech pokračovat i přes středověké upalování atd. Tedy všichni my křesťané jsme vrazi? Ne, vrazi jsou jen ti, co vraždili, vraždy schvalovali a schvalují.

Osvětim je hrob čtyř milionů a další výčty krvavých obětí těch nepochopitelných válečných zrůdností by mohl následovat. Všichni Němci jsou vrazi? Nejsou. Vrazi jsou jen ti, co vraždili, ti co vraždy schvalovali a ti co je schvalují. Ne ti, kteří je odsuzují.

Jsou všichni komunisté kvůli vražedným politickým procesům vrazi? I ti, kteří nás bránili proti fašistům? Nejsou. Vrazi jsou jen ti, kteří vraždili a ti, kteří ideologické popravy schvalovali a schvalují.

Počet obětí kapitalismu sotva kdo vyčíslí a převyšuje oběti komunistů i fašistů. Bohatství západního světa vyrostlo na drancování celých kontinentů. Jsou všichni kapitalisté lupiči, okupanti a vrazi? Ne, takoví jsou jen, kteří to dělají a ti, kteří tyto praktiky schvalují.

Ale VŠICHNI ti, kteří nepůsobí zlo ale pokoj a zlo odsuzují, mají právo svobodně žít, bez ohledu na ideologickou, náboženskou a rasovou příslušnost. Svoboda není výsadou vyvolených lidí a národů ale Bohem darovaná bez výjimky lidem všem. Každý, kdo mluví o svobodě a demokracii, ale ne pro všechny, prosazuje sebe a novou totalitu.


Je třeba z každé politické strany vzít to nejcennější, kvůli čemu byla založena a uzákonit pro všechny a ne každý prosazovat sebe a svoje zájmy proti všem.

Každý pracující, ať rukama či hlavou, každý, kdo vytváří hodnoty nutné a prospěšné pro život druhých, si zaslouží odměnu úměrnou vynaloženému úsilí. A každý kdo může a nechce pracovat, každý vypočítavý a líný, ať v řadách žebráků a bezdomovců či politiků, bankéřů a jiných podvodníků, kdo přežívá anebo se obohacuje na účet druhých, ať nejí.

Nic proti bohatství lidí, pokud je jeho výše rozumným způsobem úměrná jejich výkonu tak, aby silní měli dost pro každý dobrý skutek a slabí aby měli vždycky dost na základní potřeby nezbytně nutné k důstojnému životu.


Postupným vývojem pomocí spravedlivých zákonů pak je možné dojít až sem: "Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek." (2. Korintským 8:15)

Pořád ještě je šance pochopit, že člověk není zvíře, proto nemilosrdná nadvláda zákonů džungle neobstojí a žádná válka, žádná revoluce ani vzpoura nás nezachrání. Ve všech stranách i ne-stranách jsou lidé jak slušní tak i prospěcháři. A prospěcháře je nutné odstavit ve volbách, nedat jim šanci. Je nejvyšší čas oslovit vpravo, vlevo i uprostřed všechny slušné lidi nezištných čistých úmyslů, založit novou politickou stranu a udělat všichni společně z nás všech jednohlasně jedno společenství a zachránit co se dá.

Je nutné vypracovat, předložit, prosadit a obhájit srozumitelné konkrétní řešení obnovy, v podobě práv a povinností pro všechny stejně. A to je výzva pro odborníky ze všech společenských oblastí, vytvořit životadárnou současnost a tím našim dětem a dětem jejich dětí umožnit budoucnost. Do příštích voleb pojďme všichni společně, zástupci i vedoucí představitelé všech stran i nestraníci, všichni lidé dobré vůle.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama