Teď jsem

8. května 2013 v 20:10 |  Na počátku bylo Slovo


"Aj, já posílám anděla svého, který připraví cestu před tváří mou…. Tedy ukázal se mu anděl Hospodinův v plameni ohně z prostředku kře. I viděl, a aj, keř hořel ohněm, avšak neshořel. Teprve když viděl Hospodin Mojžíše, že jde, aby pilněji pohleděl, zavolal naň z prostředku kře: Mojžíši! Mojžíši! kterýžto odpověděl:

Aj, teď jsem."

Teprve teď jsem, protože slyším to Slovo, které se stalo tělem, vidím osvíceným zrakem své mysli na cestu, po níž mám jít.

"Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin?" "Však budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. A dostal moc činit znamení."

Však budu s tebou - to je ta hora Boží.

"Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!" Ale Mojžíš odmítl: "Prosím, Panovníku, pošli si, koho chceš." Tu Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl: "Což nemáš bratra Árona, toho lévijce? Znám ho, ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí." "Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst."

Základní myšlenková fakulta Ducha svatého je orientována do těchto hlubin:

Ty mluviti budeš k němu a vložíš slova v ústa jeho a já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit. On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. A tuto hůl vezmi do ruky; budeš jí konat znamení." Já budu s tvými ústy i s jeho ústy - to je ta hůl.

Hospodin řekl Áronovi: "Jdi na poušť naproti Mojžíšovi." Áron šel, setkal se s ním u Boží hory a políbil ho. Mojžíš oznámil Áronovi všechna Hospodinova slova, s nimiž ho poslal, a všechna znamení, kterými ho pověřil. Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny izraelské starší. Áron vyřídil všechna slova, která mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a Mojžíš učinil před očima lidu ona znamení.

Stojí psáno v prorocích: Všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel Otce a u Něho se učil, přichází ke mně. Když mluvil k vám Hospodin zprostřed ohně, hlas slov jste slyšeli, obrazu žádného jste neviděli. Proto pilně pečujte o duše vaše, neboť jste neviděli žádného obrazu toho dne, když mluvil k vám Hospodin.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama