Slovo Boží je živé

8. května 2013 v 20:09 |  Na počátku bylo Slovo

"Živá je řeč Boží a mocná a pronikavější nad každý meč na obě strany ostrý a dosahuje až do rozdělení i duše i ducha, a rozeznává myšlení i mínění srdce. A není stvoření, které by nebylo zjevné před obličejem jeho, nýbrž všechny věci jsou nahé a odkryté očima toho, o kterém je řeč naše. Hrozné je upadnout v ruce Boha živého."

"Nepřistoupili jste zajisté k hmotnému a hořícímu ohni a k mlze, k temnotě, k bouři, …ale přistoupili jste k hoře Siónu a k městu Boha živého, k nebeskému Jeruzalému, k desetitisícům andělů, k slavnostnímu shromáždění a k církvi prvorozených, zapsaných v nebi, a k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli dokonalosti, a k prostředníku nové smlouvy Ježíši, a k pokropení krví, jež mluví mohutněji než krev Ábelova. Mějte se na pozoru, ať neodmítnete toho, kdo k vám mluví. Neboť jestliže oni, kteří odmítli toho, jenž na zemi učinil své zjevení, neunikli, tím méně my, když bychom se odvrátili od toho, kdo mluví s nebe; …neboť náš Bůh jest »oheň stravující«. (Židům 12:18-29)

Spravedliví z víry budou žít a blázni pro cestu převrácenosti v trápení bývají. Když volají k Hospodinu v soužení svém, z úzkosti jejich je vysvobozuje. Posílá Slovo své a uzdravuje je a vysvobozuje je z hrobu.

Není náš boj proti tělu a krvi, ale proti mocnostem a silám tohoto zlého věku. Ten zlý, to je ten "závoj" ležící na srdci člověka, který když se obrátí k Pánu, je odstraněn. Na to zjeven je Syn Boží, aby kazil skutky ďáblovy, jak je psáno: Hle, uvedu do něho ducha a on uslyší a vrátí se do své země.

Vyučuje Bůh spravedlivého na domě bezbožného. A když pozná duchovní vytrvalost, začne se vracet. "Aj, já pošlu anděla před tebou, aby ostříhal tebe na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Šetrně se měj před ním a poslouchej hlasu jeho. Nepopouzej ho, neboť nepromine přestoupení vašeho, poněvadž jméno mé jest uprostřed něho. Obrátíte-li se ke mně a spokojíte-li se, zachováni budete.

Tak zajisté mluvil Hospodin ke mně, když vzal mě za ruku a dal mi výstrahu, abych nechodil cestou lidu tohoto. Hospodina zástupů samého posvěcujte. On, pravím, budiž bázeň vaše, on strach váš. Jestliže by vám pak řekli: Dotazujte se hadačů a věštců,… i urazí se o to mnozí a padnou, aneb zapletouce se, popadeni budou. Proto očekávati budu Hospodina, který skryl tvář svou. Na Něj, pravím, čekati budu.

"Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši." (Galatským 3:28)

On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. (2. Petrův 1:21)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama