Jíst Tělo a pít Krev

11. května 2013 v 12:41 |  Na počátku bylo Slovo

Co je dole je i nahoře, a všechno co známe, vidíme a zakoušíme tělesně, existuje i duchovně. To duchovní zatím ještě poznáváme jen částečně, ale potom poznáme plně.

Základem duchovního porozumění je duchovní pokrm, tedy jíst tělo neboli chléb z nebe, znamená slyšet to Slovo, které se stalo tělem. Pít krev znamená odpouštět. Pokropením Jeho krví, tedy odpuštěním hříchů jsme byli očištěni. Neodpustit znamená nenávidět, a kdo nenávidí, je vrah. Neodpustit znamená prolít krev. "V Něm máme vykoupení skrze krev Jeho, totiž odpuštění hříchů." (Kol. 1:14) Jako on odpustil nám, tak i my odpouštíme a kdo jí a pije nehodně, jí a pije sám sobě odsouzení. Je totiž nebezpečné "přicházet k oltáři a mít něco proti bratru svému "Má-li tvůj bratr něco proti tobě, jdi a smiř se s ním." "Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných."

A tento duchovní pokrm uzdravuje a je základem víry.

To je skutečný eucharistický pokrm pro všechny věřící. Ta hmotná, kulatá oplatka je jen symbolická, sama o sobě prázdná.

"Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů." (Matouš 26:26-28)

"V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření. … život každého tvora je v jeho krvi, ta ho oživuje. Proto jsem Izraelcům řekl: Nebudete jíst krev žádného tvora, neboť život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován." (Leviticus 17:10-14)

Může tedy Maria být prostřednicí všech milostí, je-li psáno, že "Jeden je Bůh, jeden také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus"? (I.Timot.2:5)

I kdybychom měli schopnost vidět ve zjevení všechny proroky a svaté i s Pannou Marií, a všechny naše zemřelé blízké, přesto je psáno: "Neptej se kdo, blízko tebe je Slovo … máš ho v ústech i ve svém srdci." No a sem patří i uctívání svatých, modlitby ke svatým. Skrze víru, naději a lásku budeme spaseni a naděje která se vidí, není nadějí.

"Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: "To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte." Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se." Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. (Matouš 17:1-8)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama