Jak přijde Ježíš Kristus?

8. května 2013 v 20:13 |  Na počátku bylo Slovo

Žádné zjevení, viditelné tělesným zrakem a slyšitelné uchem není Boží. Jako je Bůh tělesnými smysly neuchopitelný, tak i Boží zjevení lze zakusit jen vnitřními smysly.

Když Duch svatý vychází a vchází, je jako vítr, "vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." Bůh "činí z andělů větry a ze svých služebníků plameny ohně. Což nejsou všichni andělé jen služební duchové, kteří bývají posíláni na pomoc těm, kdo mají obdržet dědictví spásy?"

Bůh je Bohem živých a pro živé je jen jedna katolická (všeobecná) Církev pro nás zatím ještě neviditelná, Církev těch, kteří nás předešli a kteří nám pomáhají spáse.

Příchod Ježíše v oblacích znamená v "oblaku svědků" všech andělů a svatých". Apokalyptický oheň není požárem pro hasiče, ale je to "oheň" Ducha".

"Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?" (1. Korintským 3:16)

"Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá." (Římanům 8:11)

A bude v posledních dnech, dí Bůh, že vyleji z Ducha svého na každé tělo a prorokovati budou synové vaši i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou… A na služebníky a služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha svého a budou prorokovati. V posledních dnech tedy všichni můžeme vidět a slyšet tajemné duchovní skutečnosti, ale pozor! Mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Všichni tedy můžeme vidět vidění a slyšet vnitřní hlas, služebníci a služebnice Boží však budou "jen" prorokovat, to znamená jen slyšet a ne vidět toho, kdo k nim mluví a vkládá slova do úst. Skrze víru, naději a lásku můžeme být spaseni. A naděje, která se vidí, není už nadějí. Kristus v nás, ta naděje na věčnou spásu, je mocnější, než ten, který je ve světě.

Stůjte o lásku, horlivě žádejte duchovních věcí, nejvíce však, abyste prorokovali. Svědectví pak Ježíšovo je Duch proroctví

Když se Jakubovi a Petrovi na hoře ukázali Mojžíš a Eliáš, jak rozmlouvají s Ježíšem, zastínil je oblak světlý a hlas: Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte. (To zastínění a hlas je Syn.) A když pozdvihli oči, neviděli jiného, jen Ježíše samotného. Toho Ježíše, kterého neviděvše milujete. Kterého nyní nevidíte, ale v něho věříte. Proto je psáno: Neptej se, kdo vystoupí a kdo sestoupí, blízko tebe je Slovo. Máš ho v ústech i ve svém srdci.

"Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého Ducha. A vyhlásí soud národům. Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů.' Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl." (Matouš 12:18-22)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama