Duch pravdy

8. května 2013 v 20:12 |  Na počátku bylo Slovo

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat." Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: "Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

"Ve snu, ve vidění nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku, tehdy otvírá lidem ucho a zpečeťuje varování, jež jim dal, …"

Čtyřicet roků vodil Bůh Izraelce po poušti, aby je vyzkoušel a pokořil. Aby poznal, co je v jejich srdci, zda budou dbát na Boží přikázání, či nikoli. Čtyřicet dní byl Ježíš na poušti od ďábla pokoušen, a když vytrval, ďábel od něho odešel, přistoupili andělé a obsluhovali ho, teprve potom působil veřejně.

A řekl Ježíš: " Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím." A je psáno: "Neuchvátili jsme cizí zemi, leč dědictví otců, kterého se na čas zmocnili nepřátelé." Jak obstojí naše víra a víra duchovních vůdců před jeho slovem? "Slovo kříže těm, kteří hynou, bláznovstvím jest, nám ale, kteří spasení dosahujeme, moc Boží jest." Nosit totiž Ježíšovo jméno a Ježíšovu sílu znamená mít moc. Ne tu světskou, nýbrž moc vládnout svým osudem. "Což nepoznáváte, že Ježíš je ve vás? Leda, že jste se snad neosvědčili."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama