Co říká moudrost

8. května 2013 v 20:11 |  Na počátku bylo Slovo

Doufejte v Ježíše, který se vám zjeví jako člověk v těle.

Člověk je trpící zemí, ze země byl učiněn člověk Adam. Vejděte do země oplývající mlékem a medem a staňte se jejími pány. Hle, byli jsme znovu stvořeni. Odejmu jim srdce kamenné a dám jim srdce z masa. To proto, že se rozhodl zjevit se v těle a přebývat mezi námi Svatým chrámem Pána je totiž naše srdce.

Kdo jest, kdo nechce žít věčně? Slyš hlas mého Syna. Slyšte dítky hlas volající na poušti. Obřezal tedy naše uši, abychom uslyšeli slovo a uvěřili.

Buď požehnán Pán, jenž vložil do našeho nitra moudrost a rozum. Přebývá v nás, když v něho věříme, když pamatujeme na jeho přislíbení, když zachováváme přikázání, když našimi ústy prorokuje, když nám odsouzeným k věčné smrti otevírá dveře chrámu, … Když poznáním uvádí nás do chrámu neporušitelného.

Když člověk, který touží po záchraně, upírá svůj zrak ne k člověku, nýbrž k tomu, jenž v něm hovoří a přebývá, když žasne nad nikdy neslýchanými slovy, jež k němu mluví Pán, a když se diví, že nikdy netoužil je slyšet. To je tedy Pánem postavený duchovní chrám.

A dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce.

Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: 'Poznej Pána,' protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího.

Ubozí bloudící hledali spásu ne u Boha, svého Stvořitele, nýbrž v budově, jakoby byla domem Božím. To proto, že se rozhodl zjevit v těle a přebývat mezi námi. Kdyby se nevtělil, jak lidé nevidíce ho, by mohli být spaseni?

V pravdě veliké je tajemství pobožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům. …Neboť ten den přichází hořící, jako pec, v němž budou všichni pyšní, a všichni, jenž páší bezbožnost, jako strniště. I zažhne je ten den, který přijíti má…Vám pak, kteří se bojíte jména mého,

vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprscích jeho.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama